ปตท.แจ้งเลิกกิจการ PTTES ตามนโยบายการปรับโครงสร้างธุรกิจ

- Advertisment-

ปตท.แจ้งเลิกกิจการบริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ PTTES โดยเป็นไปตามนโยบายการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท.คาดจดทะเบียนเลิกกิจการแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค.2565

นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT มีหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์​แห่งประเทศไทย แจ้งถึงมติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด (PTTES) คร้ังที่1/2565 เมื่อวันที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่อนุมัติให้เลิกกิจการของบริษัทซึ่ง PTTES เป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วน 40% ร่วมกับบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ซึ่งถือหุ้นเท่ากันในสัดส่วน 20% โดยคาดจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค.2565

ทั้งนี้การเลิกกิจการของ PTTES เป็นไปตามนโยบายการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้ PTTES เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่ปรึกษาทางเทคนิควิศวกรรม เช่น การจัดการด้านพลังงานและกระบวนการผลิตแก่บริษัททั้งภายในและภายนอกกลุ่ม ปตท.

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.