ปตท.สผ.จับมือบริษัทย่อยเชฟรอน เดินหน้าโครงการ​ยาดานา หลังโททาลถอนตัว มีผล 20 ก.ค. 65 นี้

- Advertisment-

ปตท.สผ.จับมือบริษัทย่อยเชฟรอน เดินหน้ายาดานา หลังโททาลถอนตัว มีผล 20 ก.ค. 65 นี้เพื่อให้การผลิตก๊าซ 770 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

โดยแหล่งยาดานา ในอ่าวเมาะตะมะ ประเทศเมียนมา ถือเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีความสำคัญ ที่สามารถดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่องในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา โดยมีกำลังการผลิตในปัจจุบัน
770 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งประมาณ 220 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ใช้ในเมียนมาเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือคิดเป็นประมาณ 50% ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในเมียนมา และ โดยส่งขายให้กับไทยประมาณ 550 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน สำหรับเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จำนวน 12 โรง คิดเป็นประมาณ 11% ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของไทย

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบในการเข้าเป็นผู้ดำเนินการในโครงการยาดานาต่อจากบริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ ซึ่งถอนตัวออกจากโครงการ และเชื่อว่าการเข้าเป็นผู้ดำเนินการจะสามารถช่วยรักษาความต่อเนื่องในการจัดหาพลังงานให้กับทั้งสองประเทศได้

- Advertisment -

โดยการเข้าเป็นผู้ดำเนินการโครงการยาดานาของ ปตท.สผ. ครั้งนี้ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ร่วมทุนของโครงการแล้ว อย่างไรก็ตาม การเข้าเป็นผู้ดำเนินการจะมีผลในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 และได้รับความร่วมมือจากบริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ ในการเปลี่ยนผ่านการเป็นผู้ดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้การผลิตก๊าซธรรมชาติสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย

ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขในสัญญาการร่วมทุน (Production Operating Agreement หรือ POA) สัดส่วนการร่วมทุนของบริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ จะกระจายให้กับผู้ร่วมทุนรายอื่นในโครงการตามสัดส่วนการลงทุน โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งจะส่งผลให้ บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 37.0842 โดยบริษัท เชฟรอน ซึ่งมีบริษัทย่อยคือบริษัท ยูโนแคลเมียนมา ออฟชอร์ จะเป็นผู้ถือสัดส่วนการลงทุนมากที่สุด ร้อยละ 41.1016 ภายหลังจากบริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ ยุติการเป็นผู้ร่วมทุนและเป็นผู้ดำเนินการ

Advertisment

- Advertisment -.