ปตท.สผ. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567 ในรูปแบบ Sustainable Event

- Advertisment-

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท และนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ความคืบหน้าในการดำเนินงานเพื่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) และแผนการลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท

ในปีนี้ ปตท.สผ. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Sustainable Event โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ (E-Meeting) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานจากการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม และลดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้ง ได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบดิจิทัลอีกด้วย

Advertisment