ปตท. รับรางวัล “องค์กรโปร่งใส” จากสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

- Advertisment-

ปตท. รับรางวัล “องค์กรโปร่งใส” จากสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อเนื่องปีที่ 2 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 โดยในปีนี้ ปตท. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ให้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยตลอดไป

“รางวัลนี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่มีความตั้งใจและยืนหยัดในการเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ  โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา ปตท. ยึดมั่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บนมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนา และยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

- Advertisment -

นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  ยังได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสในครั้งนี้ด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ด้วยกลไกที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม  โดยรางวัลที่ได้รับเป็นกำลังใจสำคัญให้แก่ ปตท. และพนักงานทุกระดับ ที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล“ นายชาญศิลป์ กล่าว

ทั้งนี้ การประกวดรางวัลองค์กรโปร่งใสดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย 4 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 องค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างมีความพร้อมรับผิดชอบ หมวดที่ 2 องค์กรปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม หมวดที่ 3 องค์กรให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล และหมวดที่ 4 องค์กรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเที่ยงธรรมต่อต้านการทุจริต และการให้หรือรับสินบน

Advertisment

- Advertisment -.