ปตท. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  ประกาศผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards)  ประจำปี 2564  ซึ่งในปีนี้ ปตท.ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส สะท้อนการยอมรับในความทุ่มเทของ ปตท. ต่อการบริหารจัดการองค์กรบนหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยที่ผ่านมา ปตท. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสมาต่อเนื่องถึง 4  สมัย ประกอบด้วยรางวัลองค์กรโปร่งใสจำนวน 2  ครั้ง และรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสจำนวน 2 ครั้ง สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อดูแลความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดการประกวดรางวัลองค์กรโปร่งใสอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ 4 หมวด ได้แก่ ความพร้อมรับผิดชอบจากการปฏิบัติภารกิจหรือการให้บริการ การปฏิบัติภารกิจที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม การให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนของผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล และการมีระบบจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส มีการป้องกันการทุจริตและป้องกันการให้หรือรับสินบน เพื่อเป็นเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรงขององค์กร 

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.