ปตท. รับมอบรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 8 จาก ป.ป.ช.

- Advertisment-

ปตท. รับรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 8 จาก ป.ป.ช. โดยเป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตแก่องค์กรที่ยึดมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งมุ่งมั่นดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่29มี.ค.2562 พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้เกียรติมอบรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 8 แก่ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตแก่องค์กรที่ยึดมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งมุ่งมั่นดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

โดยในปีนี้ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสด้วยเช่นกัน ได้แก่ ปตท.สผ. ไทยออยล์ และไออาร์พีซี พร้อมด้วย จีซี ได้รับรางวัลในระดับชมเชย ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (นนทบุรี)

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.