ปตท. คว้า 6 รางวัลยอดเยี่ยม Asian Excellence Awards 2022 สะท้อนศักยภาพผู้นำและความสำเร็จด้านการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

- Advertisment-

เมื่อเร็ว ๆ นี้ – บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับ 6 รางวัลความเป็นเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2565 (12th Asian Excellence Award) ซึ่งเป็นรางวัลระดับสากลที่มอบให้กับบุคคลหรือองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล พร้อมดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม

รางวัลประเภทบุคคล สะท้อนถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) มอบให้แก่ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) มอบให้แก่ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Professional) มอบให้แก่ นายธนพล ประภาพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์

อีกทั้ง ยังได้รับรางวัลประเภทองค์กร รวม 3 รางวัล สะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรอย่างโปร่งใส ประกอบด้วย รางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CSR) รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company) และ รางวัลความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Environmental Responsibility)

- Advertisment -

ทั้งนี้ รางวัล Asian Excellence Awards จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินของฮ่องกงและเอเชีย ที่มอบให้แก่ผู้นำและองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารองค์กร มีธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการจัดการทางด้านการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ และดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดีในระดับสากล

Advertisment