ปตท. คว้ารางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 3 ปีต่อเนื่อง

- Advertisment-

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ สะท้อนการยอมรับในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบดังกล่าว พิจารณาจากเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม แสดงถึงเจตนารมณ์ขององค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลัก เพื่อให้สังคมมีความเข้มแข็ง สร้างสังคมคุณธรรม มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และน่าอยู่ร่วมกัน

Advertisment

- Advertisment -.