ปตท.ขานรับนโยบาย “สนธิรัตน์” ช่วยตรึงราคาLPG และNGV อีก2เดือน

- Advertisment-

ปตท. ขานรับนโยบาย ”สนธิรัตน์” พร้อมช่วยตรึงราคา LPG กลุ่มหาบเร่แผงลอย และ NGV รถบริการสาธารณะ ก่อนที่จะมีนโยบายการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมส่งเสริมวิจัยและพัฒนายกระดับคุณภาพน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ทั้งระบบ หวังส่งออกไปแข่งขันในต่างประเทศ 

นางอรวดี โพธิสาโร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า ปตท.อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดภาระด้านพลังงาน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ต้องการให้ภาคพลังงานเข้าไปดูแลประชาชนในระดับท้องถิ่น

โดยปตท. พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการขยายระยะเวลาช่วยเหลือราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) สำหรับกลุ่มหาบเร่แผงลอย ออกไปอีก 2 เดือน ถึงเดือนก.ย.2562นี้ เพื่อให้ภาครัฐมีเวลาจัดเตรียมแนวทางการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป ทำให้ ปตท.ยังคงรับภาระดูแลราคา LPG ประมาณเดือนละ 25-30 ล้านบาท ขณะที่ในส่วนของการดูแลราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV)กลุ่มรถโดยสารสาธารณะนั้น รับภาระอยู่ที่ประมาณเดือนละ 300 ล้านบาท

- Advertisment -

ทั้งนี้ ปตท.เตรียมจัดทำแผนเพื่อตั้งงบประมาณสำหรับใช้ดูแลผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงการใช้พลังงานราคาถูกผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ทันกรอบงบประมาณใหม่ที่จะเริ่มต้น 1 ต.ค.2562 ซึ่งงบประมาณดังกล่าวอาจมาจากรายจ่ายเพื่อสังคม (PSA) และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการคำนวนแผนการดำเนินงานขององค์กรแต่อย่างใด

โดย ตาม พ.ร.บ.การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ.2562 นั้น กำหนดให้งบประมาณการดำเนินการมาจากทั้งในส่วนของภาครัฐและโครงการบริการทางสังคมที่จัดทำขึ้น โดยหน่วยงานของเอกชน มูลนิธิ หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในภาวะลำบากทุกประเภท

ซึ่งในส่วนของ ปตท.ได้รับมอบหมายให้ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน(CPO)อย่างยั่งยืน และจะต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการช่วยเหลือเรื่องปาล์มน้ำมันนั้น เบื้องต้น คาดว่าจะมุ่งเน้นส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา(R&D) ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อเพิ่มคุณภาพCPO สร้างมูลค่าและยกระดับความสามารถแข่งขันส่งออก รวมถึงจะทำควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 100% (B100) ทั้งการขยายช่องทางการจำหน่ายดีเซล B10(น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 10%ในทุกลิตร) และดีเซลB20(น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 20%ในทุกลิตร) เป็นต้น ซึ่งจะต้องเร่งสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.