บี.กริม เพาเวอร์ ลงนาม MOU สผ.ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ

- Advertisment-

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่สาธารณชน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลและการพัฒนาฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้โครงการด้านพลังงานที่ภาคเอกชนพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และความตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 

นายดอน ทยาทาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานลูกค้าสัมพันธ์และปฏิบัติการโรงไฟฟ้า 2 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บี.กริม เพาเวอร์ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงการผลิตไฟฟ้าควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล และองค์ความรู้ทางวิชาการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ มาดำเนินการพัฒนาโครงการด้านพลังงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อลดภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการสูญเสียป่าไม้ รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลในระดับพื้นที่ และพัฒนาฐานข้อมูลเข้ากับระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (Thailand Biodiversity Information Facility : TH-BIF) 

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการ สผ. กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละฝ่าย ทั้งการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างภาคเอกชนและชุมชนโดยรอบโครงการ โดยเชื่อมั่นว่าจากความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่สังคมในวงกว้าง 

- Advertisment -

สำหรับความร่วมมือระหว่าง บี.กริม เพาเวอร์ และ สผ. ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการต่อยอดและใช้ประโยชน์จากข้อมูลการใช้ทรัพยากรชีวภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนร่วมกันต่อไปในอนาคต

Advertisment