บี.กริม เพาเวอร์ คว้า 2 รางวัลใหญ่บริหารบุคคลดีเด่น HR Asia 2022

- Advertisment-

บี.กริม เพาเวอร์ คว้า 2 รางวัลใหญ่ บริหารบุคคลดีเด่น จาก HR Asia 2022 Best Company ที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย และ We Care ดูแลพนักงานยอดเยี่ยม

เมื่อเร็วๆนี้ นายนพเดช กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – การลงทุน นวัตกรรม และความยั่งยืนบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับรางวัล “HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 (สุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2565)” และรางวัล “We Care : HR Asia Most Caring Companies Awards 2022 (สุดยอดองค์กรที่ดูแลพนักงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2565)” จากเวที “HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2022” จัดโดย HR Asia นิตยสารชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลของภูมิภาคเอเชีย สะท้อนความมุ่งมั่นในการบริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี มร. วิลเลียม อิง บรรณาธิการใหญ่ของ Business Media International ให้เกียรติมอบรางวัล จัดขึ้น ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

โดย นายนพเดช กล่าวว่า การบริหารบุคลากร เป็นฟันเฟืองสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ทีมผู้บริหารเป็นต้นแบบที่ดี รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย มีการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวมถึงการมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

- Advertisment -

บี.กริม มีค่านิยมหลัก 4 ประการ (4Ps Core Values) ประกอบด้วย ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) การมีทัศนคติที่ดี (Positivity) ความร่วมมือกัน (Partnership) และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Pioneering Spirit) ซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติในการทำงานเป็นทีมของครอบครัว บี.กริม

การได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้จึงเป็นเหมือนเสียงสะท้อนความเชื่อมั่นของพนักงานที่มีต่อองค์กร อีกทั้งยังเป็นดัชนีชี้วัดมวลความสุขของพนักงานในการร่วมงานกับ บี.กริม

“พนักงาน คือ ฟันเฟืองที่สำคัญที่สุด ในการผลักดันองค์กรให้เดินหน้าและบรรลุผลตามเป้าหมายโดยมีทีม People Partnership เป็นเพื่อนคู่คิดของพนักงาน เพื่อส่งมอบพลังบวก ผนวกมวลความสุข
ด้วยความโอบอ้อมอารี ตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ บี.กริม” นายนพเดช กล่าว

ในขณะที่ นายเกรียงไกร อยู่ยืน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคลบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า บี.กริม มีการบริหารดูแลบุคลากรที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานที่แตกต่างกัน ทั้งการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ผ่านการสร้าง Mindset และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่กับการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การมอบโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม พร้อมส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมที่ บี.กริม ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 เป็นรางวัลที่ได้รับการยกย่องจากองค์กรชั้นนำทั่วโลกที่มีความสามารถด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแขนงต่างๆ อย่างโดดเด่น โดยมีนิตยสารเอชอาร์ เอเชีย (HR Asia) ของบริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ดำเนินการ จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2013 โดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัดระดับความมีส่วนร่วมของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กรการทำงานในมิติต่างๆ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการจากองค์กรชั้นนำ ระดับภาคพื้นเอเชีย ร่วมพิจารณาตัดสิน ภายใต้หัวข้อ Total Engagement Assessment Model (TEAM) แบ่งออกเป็น 3 เกณฑ์หลัก ประกอบด้วย การบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน และการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม

Advertisment

- Advertisment -.