บี.กริม เพาเวอร์ ครองอันดับ “หุ้นยั่งยืน” 6 ปีซ้อน คว้าเรตติ้งสูงสุด AAA

- Advertisment-

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ติดอันดับหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Rating” ในระดับสูงสุด AAA ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings   พร้อมคว้าคะแนนจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) ตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี (Doing Business with Compassion) ที่ บี.กริม ยึดถือมากว่า 145 ปี โดยมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM กล่าวว่า  บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความยั่งยืน ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering the World Compassionately) เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม พร้อมเติบโตเคียงคู่ไปกับประเทศไทยและภูมิภาค ผ่านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทยังได้รับการยอมรับจากผู้ประเมินความยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล โดยจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้คัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อประกาศเป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ SET ESG Ratings (ชื่อเดิม Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ) เพื่อเป็นข้อมูลทางเลือกสำหรับนักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ตอบสนองแนวโน้มการเติบโตของการลงทุนอย่างยั่งยืน (Responsible Investment) นั้น  บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 34 บริษัทจดทะเบียน ที่อยู่ในระดับสูงสุด AAA ประจำปี 2566 โดยได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 พร้อมได้รับการประเมินในโครงการ CGR ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในระดับดีเลิศติดต่อกันเป็นปีที่ 4

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วยการมุ่งพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังดำเนินกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย (The Little Scientist’ House) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง และโครงการทวิภาคีเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา (German Thai Dual Excellence Education: GTDEE)   เป็นต้น

- Advertisment -

ทั้งนี้ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ยังได้รับการคัดเลือกจากองค์กรและหน่วยงานด้านความยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลากหลายองค์กร ประกอบด้วย การติดอันดับ S&P Global Sustainability Yearbook 2023 ด้วยคะแนนท็อป 10% ในกลุ่มบริษัทผู้นำ การได้รับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ BBB จาก MSCI ESG Rating รวมถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก “FTSE4Good Index Series” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี พร้อมขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593

Advertisment

- Advertisment -.