บอร์ด​ OR​ อนุมัติแผนลงทุน​ 5​ ปี ( 2567 -2571​ ​) กว่า​ 6.7 หมื่นล้านบาท

- Advertisment-

บอร์ด​ OR​ อนุมัติแผนลงทุน​ 5​ ปี (ปี 2567 -2571) กว่า​ 6.7 หมื่นล้านบาท ภายใต้วิสัยทัศน์ “Empowering All Toward Inclusive Growth” หรือ เติมเต็มโอกาส เพื่อการเติบโตร่วมกัน​ โดยเน้นการลงทุนในธุรกิจ Mobility​ เป็นหลัก

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน( Energy​ News​ Center-ENC​ )​ รายงานว่า​ นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้มีหนังสือแจ้งต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์​แห่ง​ประเทศไทย​ ว่า​ คณะกรรมการ OR ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ได้อนุมัติแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2567 -2571) จำนวน 67,396.3 ล้านบาท ซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ “Empowering All Toward Inclusive Growth” หรือ เติมเต็มโอกาส เพื่อการเติบโตร่วมกัน โดยหมายถึงการเติบโตของผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่จะเติบโตไปพร้อมกับ OR

.

- Advertisment -

โดยแผนการลงทุน 5 ปี จำนวน 67,396.3 ล้านบาท แบ่งตามกลุ่มธุรกิจหลัก ส่วนใหญ่จะเป็นเงินลงทุนสำหรับธุรกิจ Mobility จำนวน 36,266.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 53.8% ของเงินลงทุนทั้งหมด รองลงมาเป็นเงินลงทุนสำหรับธุรกิจ Lifestyle จำนวน 17,944.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 26.6% ,ธุรกิจ Global จำนวน 8,007.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 11.9% และเงินลงทุนสำหรับธุรกิจ Innovation & New Business จำนวน 5,178 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.7% ของเงินลงทุนทั้งหมด


ทั้งนี้ OR มีแผนการลงทุนในธุรกิจหลัก (Core Business) มุ่งเน้นรักษาความเป็นผู้นำในประเทศไทย ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน (Oil Ecosystem) รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายระบบจัดเก็บและการกระจายผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานแบบผสมผสานเพื่อการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ(Seamless Mobility) ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย มุ่งเน้นการรองรับสู่การใช้พลังงานสะอาดผ่านการลงทุนขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า “EV Station PluZ” และพลังงานทางเลือกอื่นในอนาคต อีกทั้งยังมุ่งหวังเพิ่มความแข็งแกร่งในธุรกิจ Café Amazon ตลอด Value chain ด้วย

นอกจากนี้ OR ยังหาโอกาสร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ All Lifestyles อาทิ ธุรกิจด้าน Health & Wellness ธุรกิจด้าน Tourism เป็นต้น นอกจากนั้น ยังเน้นสร้างการเติบโตในประเทศที่มีศักยภาพสูง อาทิ กัมพูชา รวมถึงแสวงหาการเติบโตในต่างประเทศ​ผ่านการขยายเครือข่ายธุรกิจไปยังประเทศใหม่ๆ​ ร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ​(Asset-Light Growth) และยังแสวงหาธุรกิจใหม่ (OR new S-curve ) มาสนับสนุนต่อยอดธุรกิจในปัจจุบันเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน​


นอกจากนี้ OR ยังได้จัดเตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปี ข้างหน้าอีกจำนวน 15,942.5 ล้านบาท โดยหลักเพื่อการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ OR

Advertisment

- Advertisment -.