บอร์ด GC เห็นชอบตั้ง “ณะรงศักดิ์ จิวากานันต์” เป็น CEO คนใหม่

- Advertisment-

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอชื่อ นายณะรงศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ที่จะไปดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

Advertisment

- Advertisment -.