บอร์ดกฟผ. ตั้ง “บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร” นั่งตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.คนใหม่

- Advertisment-

บอร์ด กฟผ. มีมติเห็นชอบ “บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ” เป็นผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 15 พร้อม เตรียมเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอกระทรวงพลังงาน รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC ) รายงานว่า คณะกรรมการ กฟผ.ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ซึ่งประชุมวันนี้ ( 22 พฤษภาคม 2563 ) มีมติเห็นชอบให้ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ ที่มีนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช เป็นประธานนำเสนอ  โดยจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้

โดยขั้นตอนต่อไป กฟผ. จะนำเสนอกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

- Advertisment -
บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ว่าที่ผู้ว่าการกฟผ.คนที่15

ทั้งนี้ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร เกิดวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2506 อายุ 56 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Energy Management) University of Montreal ประเทศแคนาดา อีกทั้งยังผ่านการอบรม
ในหลักสูตรสำคัญมากมาย อาทิ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน จากสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School จากสหรัฐอเมริกา หลักสูตร Leadership Succession Program จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) เป็นต้น

สำหรับประวัติการทำงานที่สำคัญ มีดังนี้ พ.ศ. 2556 – 2558 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด พ.ศ. 2558 – 2559 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559 – 2560 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการกิจการสังคม พ.ศ. 2560 – 2561 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับนายบุญญนิตย์ ถือได้ว่า เป็นบุคคลที่มี ภาพลักษณ์เป็นขวัญใจคนกฟผ.รุ่นใหม่ ที่พร้อมนำพาการเปลี่ยนแปลงองค์กร ก้าวสู่ยุค ดิสรัปชั่น เทคโนโลยี่  สอดคล้องกับทิศทางอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศในอนาคต

Advertisment

- Advertisment -.