บอร์ด กฟผ.ตั้ง 5 รองผู้ว่าการคนใหม่

- Advertisment-

บอร์ด กฟผ.ตั้ง 5 รองผู้ว่าการ กฟผ. แทนตำแหน่งที่ว่าง ดัน“ณัฐวุฒิ ผลประเสริฐ ”ขึ้นรองผู้ว่าการระบบส่ง ส่วน “นรินทร์ เผ่าวณิช” ขึ้นรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง 

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center -ENC ) รายงานว่า คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มี ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 มีมติให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้ว่าการ จำนวน 5 ตำแหน่ง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังนี้ 

1.น.ส.พนา สุภาวกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ เป็นรองผู้ว่าการบริหาร 

- Advertisment -

2.นายธวัชชัย สำราญวานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า เป็นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ 

3. นายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง เป็น รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง

4.นายณัฐวุฒิ ผลประเสริฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการควบคุมระบบ เป็น รองผู้ว่าการระบบส่ง 

5. นายเมธาวัจน์ พงศ์รดาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ เป็น รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

โดยก่อนหน้านี้ ในการประชุมบอร์ด กฟผ.นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ น.ส.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เป็นรองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ไปปฏิบัติงานที่ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง เป็น รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ไปปฏิบัติงานที่ บริษัทราช กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่  

โดยทุกตำแหน่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

ณัฐวุฒิ ผลประเสริฐ ขึ้นเป็น รองผู้ว่าการระบบส่ง 
Advertisment

- Advertisment -.