นักลงทุนมั่นใจ GULF จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนล้น 1.26 เท่า

- Advertisment-

นักลงทุนจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน GULF ล้น 1.26 เท่าสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ว่ามีศักยภาพการเติบโตสูง โดยบริษัทจะนำเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญตามแผนการเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 32,000 ล้านบาท เพื่อไปลงทุนในโครงการที่อยู่ในแผนงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 10 ต่อ 1 โดยเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 1,066.65 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 1,066.65 ล้านบาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 30 บาท และได้เปิดจองซื้อเมื่อวันที่ 14-18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานั้น เมื่อครบระยะเวลาในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้น พบว่า ผู้ถือหุ้นให้ความสนใจในการใช้สิทธิจองหุ้นเพิ่มทุนของ GULF เป็นจำนวนมาก โดยมีความต้องการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนสูงกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรถึง 1.26 เท่า สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ว่ามีศักยภาพการเติบโตสูง รวมถึงแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีกลยุทธ์ชัดเจน ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนดังกล่าว จะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 10,666.5 ล้านบาท เป็น 11,733.15 ล้านบาท

ยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน GULF

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF กล่าวว่า บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญตามแผนการเพิ่มทุนแล้วจำนวนประมาณ 32,000 ล้านบาท เพื่อไปลงทุนในโครงการที่อยู่ในแผนงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น โครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศเวียดนาม โครงการพลังงานลมในประเทศเยอรมนี โครงการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค รวมถึงแผนการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มองโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังเอเชีย ยุโรป อเมริกา และภูมิภาคอื่น ๆ

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.