ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทาน 3 รางวัลกินรีแก่สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.

- Advertisment-

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทาน 3 รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ครั้งที่ 13 สาขาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อการเรียนรู้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.

      วันนี้ (11 ตุลาคม 2564) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัลกินรี ซึ่งเป็นรางวัลรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เข้ารับพระราชทานรางวัลผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 3 รางวัล จากศูนย์เรียนรู้ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ประกอบด้วย รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 2 รางวัล ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง กรุงเทพมหานคร และศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ รางวัลดีเด่น Thailand Tourism Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง 
       สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อยอดจากภารกิจโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรป่าอย่างยั่งยืน โดยได้ดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าและสร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ประสบการณ์จากการปลูกป่าไปยังสาธารณะ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่าน 3 ศูนย์เรียนรู้ อีกทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่แปลงปลูกป่า ปตท. และดำเนินงานปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

      สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมและดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. สามารถดูได้ที่ http://www.pttreforestation.com และ Facebook สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.
Advertisment

- Advertisment -.