- Advertisment-

ใกล้เข้ามาแล้ว 3 งานยิ่งใหญ่ด้านพลังงานแห่งปี ได้แก่ SETA 2022,  SSA 2022 และ Enlit Asia 2022 ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ย. นี้ ที่คาดว่าจะสร้างมิติใหม่ด้านพลังงานประเทศ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลผลักดันประเทศไทยก้าวสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ.2050 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ.2065 ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา ไม่พลาดอัพเดทไฮไลท์สำคัญๆ ภายในงาน ทั้งสัมมนาในหัวข้อเกี่ยวกับการก้าวข้ามไปสู่สังคมไร้คาร์บอน อัพเดทเทคโนโลยีความก้าวหน้าใหม่ๆ ด้านเซลล์แสงอาทิตย์ และ ระบบกักเก็บพลังงาน เกาะติดความคืบหน้าล่าสุดของการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์ CEO ผู้นำองค์กรพลังงานกับทิศทางในอนาคต

จากวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วทั้งโลกอย่างรวดเร็ว กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกันหาทางออกอย่างจริงจัง ล่าสุดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับบริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท แคริออน อีเวนท์ จำกัด จึงได้ผนึกความร่วมมือจัดนิทรรศการและการประชุมนานาชาติพร้อมกัน 3 งานสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ได้แก่ งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางด้านพลังงานและงานประชุมระดับผู้นำแห่งเอเชีย งานพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย (Sustainable Energy Technology Asia- SETA 2022), งานเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บประจุของเอเชีย (Solar+Storage Asia-SSA 2022) และงานด้านผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบกริดระดับโลก (Enlit Asia 2022) ภายใต้หัวข้อหลัก “Accelerating ASEAN’s Energy Transition to Achieve Carbon Neutrality” ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

งานดังกล่าวนับเป็นการสนับสนุนนโยบายพลังงานและเศรษฐกิจของรัฐบาล และจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศมุ่งสู่พลังงานสะอาด ก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ.2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในปี ค.ศ.2065 สอดรับกับเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้บนเวทีการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) และเป็นไปตามกรอบแนวนโยบายแผนพลังงานแห่งชาติฉบับใหม่ (National Energy Plan) ที่จะพัฒนาภาคพลังงานของไทยโดยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ครอบคลุมแผนพลังงานทั้งสี่ด้าน ได้แก่ ด้านไฟฟ้า ด้านก๊าซธรรมชาติ ด้านน้ำมัน และด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

- Advertisment -

โดยนอกจากการจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีจากหลากหลายประเทศ อาทิ เทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้า และนวัตกรรมการพัฒนาการใช้พลังงานหลากหลายประเภท รวมไปถึงกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching : B2B) ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และเวทีนำเสนอผลงานและนวัตกรรมจากกลุ่มสตาร์ทอัพ และมีโซนจัดแสดงสินค้าและการผลิตจากผู้ประกอบการ SME ภายในประเทศ รวมไปถึงกิจกรรมร่วมสนุกสำหรับผู้เข้าร่วมงานมากมายแล้ว ไฮไลท์ที่สำคัญ  คือ เวทีสัมมนาต่างๆภายในงานตลอดทั้ง 3 วัน ที่อัดแน่นไปด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงานระดับโลก จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ อาทิ  

  • Energy & Carbon Neutrality Forum ร่วมจัดโดยกระทรวงพลังงาน กลุ่มพลังงานหมุนเวียน และสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยคาดว่าจะได้รับเกียรติเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ โดย นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “ประเทศไทยกับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเพื่อก้าวข้ามสู่สังคมไร้คาร์บอน” โดยมี นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวสุนทรพจน์ โดยมีหัวข้อสัมมนาที่สำคัญ คือ “บทบาทและแนวทางการขับเคลื่อนแผนนโยบายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย”
  • เสวนาพิเศษ “ผ่าแผนนโยบายพลังงานชาติฉบับใหม่ กับเส้นทางเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย ทั้งสี่ด้าน :ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน” จาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  และสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
  • เสวนาพิเศษ “พลังงานสีเขียวเพื่อเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย” โดยสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี100) ซึ่งจะมีวิทยากรจากกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนและสมาคมต่างๆทางด้านพลังงานหมุนเวียน อาทิ  สมาคมพลังงานลม สมาคมชีวมวล เป็นผู้บรรยาย
  • การประชุมวิชาการด้านพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บประจุ Solar+Storage Asia Forum ที่จะมีขึ้นตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน ร่วมจัดโดยหน่วยงานชั้นนำของเมืองไทย รวมถึงเสวนาพิเศษ “Solar PV and Storage: Technology Advancement Update” เกาะติดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านเซลล์แสงอาทิตย์ และ ระบบกักเก็บพลังงาน โดย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย และวิทยากรจากบริษัทโซลาร์ชั้นนำ อาทิ SolarEdge,   Solar D, บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย
  • การประชุมผู้นำระดับสูงด้านพลังงานไฮโดรเจน (Hydrogen & Ammonia Forum) พลังงานแห่งอนาคต ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำระดับโลก และรัฐบาลญี่ปุ่น อาทิ Saudi Aramco, JERA, IHI Toyota, Mitsubishi, ABB และ ปตท. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้
  • SMR Technology for Carbon Neutrality, Security and Sustainable Energy of Thailand ร่วมจัดโดย สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
  • เวทีแสดงผลงาน Startup ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ สมาคมไทยสตาร์ทอัพ  

  • การนำเสนอความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงาน โดยมีเสวนาพิเศษ “การวิจัยสู่นวัตกรรมยั่งยืนสู่ไทยก้าวไกลระดับโลก” ร่วมจัดโดยสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
  • การประชุมผู้นำระดับสูงด้านพลังงานจากในและต่างประเทศ (CEO Energy Forum) ที่ปีนี้มุ่งเน้น Zero Carbon Economy โดย CEO จะมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยผู้นำทางด้านพลังงานที่จะเข้ามาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ในปีนี้มาจากหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ อาทิ การไฟฟ้าจากประเทศไทย การไฟฟ้ามาเลเซีย การไฟฟ้าอินโดนีเซียและเวียดนาม เป็นต้น
  • การมอบรางวัล Power & Energy Awards 2022 รางวัลระดับภูมิภาคที่สะท้อนความสำเร็จของบุคคลและธุรกิจที่ผลักดันและขยายขอบเขตภาคพลังงานและไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงถึงความแตกต่างในการวางแผนและการดำเนินโครงการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ จำนวน 14 รางวัล โดยมี 4 บริษัทไทยได้รับรางวัลนี้ด้วย โดยพิธีการส่งมอบรางวัลจะจัดขึ้นพร้อมกับการบริการอาหารมื้อค่ำในคืนแรกของงานวันที่ 20 กันยายน 2022

ทั้งนี้ ในพิธีเปิดงาน ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2565 นั้น จะได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานการจัดงาน SETA 2022 และ Solar+Storage 2022 ขึ้นกล่าว และมี มร.ริชาร์ด ไอร์แลนด์ กรรมการผู้จัดการ Clarion Events ตัวแทนผู้จัดงาน Enlit Asia 2022 ขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน จะกล่าวเปิดงาน และมีผู้กล่าวต้อนรับ ประกอบด้วย นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) Mr. KURODA Junichiro ประธานคณะกรรมการบริหาร เจโทร ประจำประเทศไทย นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน อาทิ Dato’ Indera Ir. Baharin Bin Din ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ Tenaga Nasional Berhad (TNB) ประเทศมาเลเซีย Mr. Guoguang Chen ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้าน Smart PV & ESS Business   บริษัท หัวเว่ย ดิจิทัล พาวเวอร์ จำกัด Mr. Andrew C. White ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Trilliant Mr. Sushil Purohit ประธานกรรมการ บริษัท Wärtsilä Energy และรองประธานกรรมการบริษัท Wärtsilä Corporation

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.setaasia.com และ www.solarstorageasia.com หรือ Facebook Page SETA – Sustainable Energy Technology Asia https://www.facebook.com/seta.asia

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี! ตลอดทั้ง 3 วันได้แล้ววันนี้ที่ > https://setaasia.com/registration/ และ www.solarstorageasia.com/registration

ทำความรู้จักงาน มหกรรมพลังงานแห่งอนาคต SETA 2022, Solar+Storage Asia 2022 และ Enlit Asia 2022

https://www.youtube.com/watch?v=tIvSeOB7Mwo

Advertisment

- Advertisment -.