ดาว ส่งมอบสนามเด็กเล่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยโป่ง มุ่งสร้างการเรียนรู้ให้เด็กไทย

- Advertisment-

ดาว ส่งมอบสนามเด็กเล่นและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยโป่ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ภายใต้โครงการ “ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” 

นางวิไลลักษณ์ ลาภวิสุทธิสาโรจน์ พร้อมด้วยพนักงานดาวอาสาจากฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กว่า 200 คน ส่งมอบสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ภายใต้โครงการ “ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” ให้กับนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยโป่ง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง โดยดาวอาสาได้ร่วมกันสร้าง ปรับปรุง และติดตั้งอุปกรณ์สนามเด็กเล่นเพิ่มเติม อาทิ บ่อทราย เครื่องเล่นปีนป่าย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก พร้อมล้อมรั้วรอบสนามเด็กเล่น รวมทั้งปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความสวยงามและปลอดภัยมากขึ้น ด้วยการซ่อมบำรุงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า ปรับปรุงห้องน้ำ ติดตั้งราวจับ และประตูให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.