ดาว ประเทศไทย รับรางวัลองค์กรดีเด่นจากหอการค้าอเมริกันฯ เป็นปีที่ 9

- Advertisment-

ดาว ประเทศไทย รับรางวัลองค์กรดีเด่นจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากความสำเร็จด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2562 ระดับทอง” (2019 AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award with Gold Level) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมี นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้รับมอบรางวัลจาก นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และมีนายเกรกอรี บาสเตียน ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรในภาคส่วนต่าง ๆ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่า 20 โครงการ โดยมุ่งมั่นสร้างบุคลากรแห่งอนาคตด้วยการบ่มเพาะและพัฒนาเยาวชนในช่วงอายุต่าง ๆ ตั้งแต่ปฐมวัยจนเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมพัฒนาทักษะให้แก่ครูอาจารย์เพื่อส่งต่อความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องสะเต็มศึกษาให้เยาวชนคนรุ่นใหม่  อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชนทั้งในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ อย่างมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมสังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.