‘ดาวอาสา พัฒนาวัดเชิงนิเวศ’ หนุนใช้ปิ่นโตแทนถุงพลาสติก ลดขยะสู่สิ่งแวดล้อม

- Advertisment-

พนักงาน “ดาว ประเทศไทย” ร่วมชาวชุมชนวัดเนินกระปรอก อ.บ้านฉาง จ.ระยอง กว่า 200 คน ทำกิจกรรม “ดาวอาสา พัฒนาวัดเชิงนิเวศ” หนุนพัฒนาวัดสุขภาพและสิ่งแวดล้อมดี ส่งเสริมแต่งผ้าไทย หิ้วปิ่นโตไปวัดทุกวันพระ ช่วยลดขยะพลาสติกหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม   

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นำโดย นายนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และรัฐกิจสัมพันธ์ จัดโครงการ “ดาวอาสา พัฒนาวัดเชิงนิเวศ” ณ วัดเนินกระปรอก อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเนินกระปรอก จำนวนกว่า 200 คน ทำความสะอาดโบสถ์ ศาลาทำบุญ อาคารเรียน ห้องน้ำ และภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัด พร้อมให้ความรู้ด้านการทำ 5ส และการจัดการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะพลาสติกเพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยมี นายไพโรจน์ เรืองธุระกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง ร่วมงานด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการสนับสนุนการพัฒนาวัดเนินกระปรอก สู่การเป็น “วัดเชิงนิเวศ (Eco Temple)” ที่มี 3 หลักเกณฑ์สำคัญ ได้แก่ ‘วัดสุขภาพดี’ โดยส่งเสริมความร่วมมือภายในชุมชนในการพัฒนาวัดให้เกิดความร่มรื่น เพิ่มความสงบให้แก่ผู้ที่อาศัยและมาทำบุญที่วัด ลดการสูบบุหรี่ และลดการเผาขยะในวัด

- Advertisment -

‘วัดสิ่งแวดล้อมดี’ โดยปรับปรุงวัดให้มีความสะอาด มีการจัดการคัดแยกขยะตามประเภท ติดตั้งป้ายรณรงค์ลดการใช้โฟมและพลาติกในพวงหรีด ลดจำนวนขยะที่เกิดขึ้นภายในวัด นอกจากนี้ ยังรณรงค์ “แต่งผ้าไทย หิ้วปิ่นโตไปวัด” ทุก ๆ วันพระ ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดจำนวนขยะในชุมชนที่อาจเล็ดลอดออกสู่สิ่งแวดล้อม

และ ‘วัดอนุรักษ์พลังงาน’ โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง และสามารถนำขยะที่เกิดขึ้นภายในวัดมาใช้ประโยชน์ต่อได้ ทั้งหมดนี้ เพื่อทำให้วัดและชุมชนเกิดความสุขที่ยั่งยืน และสร้างสังคมที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสู่สิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

 

Advertisment

- Advertisment -.