‘ดาวอาสา พัฒนาวัดเชิงนิเวศ’ หนุนใช้ปิ่นโตแทนถุงพลาสติก ลดขยะสู่สิ่งแวดล้อม

พนักงาน “ดาว ประเทศไทย” ร่วมชาวชุมชนวัดเนินกระปรอก อ.บ้านฉาง จ.ระยอง กว่า 200 คน ทำกิจกรรม “ดาวอาสา พัฒนาวัดเชิงนิเวศ” หนุนพัฒนาวัดสุขภาพและสิ่งแวดล้อมดี ส่งเสริมแต่งผ้าไทย หิ้วปิ่นโตไปวัดทุกวันพระ ช่วยลดขยะพลาสติกหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม   

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นำโดย นายนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และรัฐกิจสัมพันธ์ จัดโครงการ “ดาวอาสา พัฒนาวัดเชิงนิเวศ” ณ วัดเนินกระปรอก อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเนินกระปรอก จำนวนกว่า 200 คน ทำความสะอาดโบสถ์ ศาลาทำบุญ อาคารเรียน ห้องน้ำ และภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัด พร้อมให้ความรู้ด้านการทำ 5ส และการจัดการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะพลาสติกเพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยมี นายไพโรจน์ เรืองธุระกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง ร่วมงานด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการสนับสนุนการพัฒนาวัดเนินกระปรอก สู่การเป็น “วัดเชิงนิเวศ (Eco Temple)” ที่มี 3 หลักเกณฑ์สำคัญ ได้แก่ ‘วัดสุขภาพดี’ โดยส่งเสริมความร่วมมือภายในชุมชนในการพัฒนาวัดให้เกิดความร่มรื่น เพิ่มความสงบให้แก่ผู้ที่อาศัยและมาทำบุญที่วัด ลดการสูบบุหรี่ และลดการเผาขยะในวัด

‘วัดสิ่งแวดล้อมดี’ โดยปรับปรุงวัดให้มีความสะอาด มีการจัดการคัดแยกขยะตามประเภท ติดตั้งป้ายรณรงค์ลดการใช้โฟมและพลาติกในพวงหรีด ลดจำนวนขยะที่เกิดขึ้นภายในวัด นอกจากนี้ ยังรณรงค์ “แต่งผ้าไทย หิ้วปิ่นโตไปวัด” ทุก ๆ วันพระ ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดจำนวนขยะในชุมชนที่อาจเล็ดลอดออกสู่สิ่งแวดล้อม

และ ‘วัดอนุรักษ์พลังงาน’ โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง และสามารถนำขยะที่เกิดขึ้นภายในวัดมาใช้ประโยชน์ต่อได้ ทั้งหมดนี้ เพื่อทำให้วัดและชุมชนเกิดความสุขที่ยั่งยืน และสร้างสังคมที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสู่สิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นต่อไป