ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. หนุนเยาวชนอบรมผู้ช่วยด้านการแพทย์และพยาบาล

- Advertisment-

ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) หัวเขา แก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาลหนุนเยาวชนอบรมผู้ช่วยด้านการแพทย์และพยาบาล พร้อมเสริมทัพพยาบาลวิชาชีพร่วมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชนในพื้นที่

นายธิติ ปรียาณุรักษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา ได้จัดทำโครงการเพื่อสังคมในระดับพื้นที่ปฏิบัติการที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบสนองกับความต้องการและความจำเป็นของชุมชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการรักษาพยาบาล 2 โครงการหลัก คือ โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยด้านการแพทย์และการพยาบาลที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในพื้นที่ และโครงการ ปตท.สผ.รักสุขภาพ เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะการทำงานกับชุมชนของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการไปพร้อมกัน

โดย ปตท.สผ. ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลสงขลา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยด้านการแพทย์และการพยาบาล ตั้งแต่ปลาย ปี พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพผู้ช่วยแพทย์ และพยาบาลสำหรับเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติการและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยผู้ผ่านการฝึกอบรม จะมีทักษะการดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน สามารถทำงานที่ช่วยลดภาระงานด้านการพยาบาลพื้นฐานส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพได้มีเวลาดูแลผู้ป่วยวิกฤติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลได้อีกทางหนึ่ง

- Advertisment -

สำหรับ โครงการผู้ช่วยเหลือทางการแพทย์และการพยาบาลของโรงพยาบาลสงขลาเป็นหลักสูตร ประกาศนียบัตร 6 เดือน ที่ผ่านการพิจารณาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เปิดอบรมแล้ว 4 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมรุ่นละประมาณ 30 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ส่วนโครงการ ปตท.สผ. รักสุขภาพ ปตท.สผ. ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหัวเขา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สนับสนุนการส่งนักศึกษาพยาบาล ลงสำรวจปัญหาสุขภาพในชุมชน และจัดทำโครงการพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาที่พบ ช่วยเสริมสร้างทักษะการทำงานกับชุมชนของนักศึกษาพยาบาลวิชาชีพและช่วยให้ชุมชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเอง เสริมสร้างรากฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน

Advertisment