ชงกบน.ตั้ง “วิศักดิ์ วัฒนศัพท์” เป็นผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคนใหม่

- Advertisment-

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.)ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ซึ่งจะประชุมวันที่ 24 เดือนมิ.ย.2563 นี้มีวาระพิจารณาตั้ง ” วิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ” ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคนใหม่  เริ่มงาน ก.ค. 2563 นี้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC ) รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.)ที่มีนาย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน วันพรุ่งนี้ (24 มิ.ย.2563 ) จะมีวาระการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคนใหม่ แทนนาย วีระพล จิรประดิษฐกุล ที่มีอายุครบ 65 ปี และต้องพ้นจากตำแหน่งตามเกณฑ์คุณสมบัติ ตั้งแต่เดือนเม.ย.2563 ที่ผ่านมา

โดยคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ที่มีนายคุรุจิต นาครทรรพ เป็นประธาน จะส่ง 3 รายชื่อเรียงลำดับผู้มีคะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย ที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ประกอบด้วย นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน, นางสาวสุวพร ศิริคุณ ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและนายวรุณ กาญจนภู หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความเสี่ยงด้าน Market Conduct ธนาคารทีเอ็มบี ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด และคณะอนุกรรมการสรรหา เห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคนใหม่ คือ นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์

- Advertisment -

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการสรรหา ได้เปิดให้ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคนใหม่แสดงวิสัยทัศน์ไปเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2563 ที่ผ่านมา

สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวาระได้ครั้งละ 4 ปี แต่ไม่เกิน 2 วาระ หรือมีอายุไม่เกินอายุ 65 ปี

โดยงานเร่งด่วนที่รอให้ ผอ.คนใหม่มาดำเนินการ ได้แก่ การจัดทำรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การยกเลิกนำเงินกองทุนฯไปชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ ภายในระยะเวลา 3 ปี หรือภายใน 24 ก.ย. 2565 ซึ่งกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) แล้ว และอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี(ครม.)

Advertisment

- Advertisment -.