จากขยะชุมชนสู่พลังงานไฟฟ้า

- Advertisment-

ประเทศไทย มีปริมาณขยะชุมชนเพิ่มสูงขึ้นมากตามอัตราการขยายตัวของจำนวนประชากร ภาครัฐจึงมีนโยบายมุ่งสู่สังคมปลอดขยะ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 -2564) เพื่อให้มีการจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าขยะด้วยการนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า 

Advertisment

- Advertisment -.