ครม. เห็นชอบกระทรวงพลังงานเพิ่มข้าราชการตั้งใหม่อีก 78 อัตรา

- Advertisment-

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พ.ค.2562 อนุมัติเพิ่มตำแหน่งข้าราชการตั้งใหม่ให้สำนักปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน อีกจำนวน 78 อัตรา เพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานตามแผนโรดแม็ประยะ 5 ปี และแผนแม่บทด้านพลังงาน ปี 2558-2579 แก้วิกฤต ข้าราชการระดับพลังงานจังหวัดขาดแคลนกำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงาน ทั้งการวางโครงสร้างพื้นฐานตามแผนพีดีพี การพัฒนาพลังงานทดแทน และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) รายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมได้อนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ตามที่สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. เสนอ

ซึ่งที่ประชุม คปร. ครั้งที่ 2/2562 ได้พิจารณาและอนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน จำนวนรวมทั้งสิ้น 78 อัตรา จากที่เสนอขอมา 115 อัตรา ประกอบด้วยนักวิชาการพลังงานระดับปฎิบัติการ/ชำนาญการ 17 อัตรา, วิศวกรระดับปฎิบัติการ/ชำนาญการ 22 อัตรา และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับปฎิบัติงาน/ชำนาญการ 39 อัตรา พร้อมกับได้ประมาณการว่าจะทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 17 ล้านบาท ซึ่งส่วนราชการจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด

- Advertisment -

โดยการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในสำนักงานพลังงานจังหวัดนั้น จะช่วยรองรับการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานให้เป็นไปตาม Roadmap การปฏิรูป 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนแม่บทด้านพลังงาน (พ.ศ. 2558 – 2579) การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับพลังงานในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่องให้เพียงพอต่อการดำเนินการด้านพลังงานต่างๆ เช่น การสนับสนุนการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี) การสนับสนุนและประเมินผลการพัฒนาพลังงานทดแทนตามแนวทางประชารัฐ การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) และการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานแก่ประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติ และยังเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติกำลังคนของสำนักงานพลังงานจังหวัดต่างๆ ที่ไม่มีตำแหน่งที่เป็นสายงานหลักและตำแหน่งที่เป็นสายงานสนับสนุนซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานพลังงานจังหวัด

Advertisment

- Advertisment -.