ครม.อนุมัติ23อัตราใหม่กรมเชื้อเพลิงฯรองรับสัญญาแบ่งปันผลผลิตและจ้างบริการ

- Advertisment-

คณะรัฐมนตรี ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12ก.พ.2562 มีมติอนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของกระทรวงพลังงาน ในส่วนของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จำนวน 23 อัตรา ที่ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี เพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียมในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) และระบบสัญญาจ้างบริการ (Service Contract : SC) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนัยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center –ENC) รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่12ก.พ.2562 มีมติอนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของกระทรวงพลังงาน ในส่วนของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยไม่ให้นำตำแหน่งที่ได้รับจัดสรรไปยุบเลิกเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 5/2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ส่วนงบประมาณสำหรับดำเนินการนั้นให้เป็นไปตามความเห็นของ สำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของสำนักงาน ก.พ. และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

- Advertisment -

โดยในการประชุมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่23 พฤศจิกายน 2561นั้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในการรับข้าราชการตำแหน่ง1) วิศวกรปิโตรเลียม2) นักธรณีวิทยา3) นักวิทยาศาสตร์ 4) นักวิชาการเงินและบัญชี 5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  และ 6) นิติกร จำนวนรวม23อัตรา เพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียมในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) และระบบสัญญาจ้างบริการ (Service Contract : SC) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนัยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้การดำเนินการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคคล แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี

 

Advertisment

- Advertisment -.