ครม.อนุมัติ “นันธิกา”นั่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานต่ออีก 1 ปี ส่วน รองปลัด และผู้ตรวจราชการที่ว่างอยู่ 5 ตำแหน่ง รอดัน รองอธิบดีขึ้นแทน

- Advertisment-

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ “นันธิกา ทังสุพานิช” นั่งตำแหน่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อีก 1 ปี ในขณะที่ตำแหน่งบริหารระดับสูงที่เหลืออีก 5 ตำแหน่ง ทั้ง รองปลัดกระทรวงพลังงาน 1 ตำแหน่งและผู้ตรวจราชการกระทรวง อีก 4 ตำแหน่งนั้น ปลัดกระทรวงพลังงานได้มีการลงนามในประกาศให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมส่งรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมในระดับรองอธิบดีหรือเทียบเท่า ภายในวันที่ 17-26 ต.ค. 65 ก่อนที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อนำเสนอรายชื่อให้ ครม.ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าว​พลังงาน ( Energy​ News​ Center-ENC​ )​ รายงานว่า คณะรัฐมนตรีซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2565 มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งจะดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2566

สำหรับตำแหน่งนักบริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน ที่ว่างลง 5 ตำแหน่ง เพื่อทดแทนตำแหน่ง นายทวารัฐ สูตะบุตร ที่ลาออกจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเพื่อไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD รวมทั้งตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงาน แทน นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ และตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง แทน นางสาวชนานัญ บัวเขียว นายหร่อหยา จันทรัตนา และ นายสมบูรณ์​ วัชระชัยสุรพล ที่เกษียณอายุราชการนั้น นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามในประกาศเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 65 ที่ผ่านมาเพื่อคัดเลือกบุคคลจากตำแหน่งนักบริหารระดับต้น คือรองอธิบดี​หรือเทียบเท่า ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทน โดยให้อธิบดีของแต่ละกรมจัดส่งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และมีความเหมาะสมให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาตั้งแต่วันที่ 17-26 ต.ค.65 ซึ่งหลังจากคัดเลือกเรียบร้อยแล้วก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี​ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งต่อไป

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.