ครม.อนุมัติต่อสัมปทานผลิตปิโตรเลียม แหล่ง S1 ให้ปตท.สผ.สยาม อีก 10 ปี

- Advertisment-

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมสำหรับสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2522/16 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข S1 ออกไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2574

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC ) รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2563 มีมติอนุมัติให้บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมสำหรับสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2522/16 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข S1 ออกไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2574 โดยอาศัยความตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้กระทรวงพลังงานโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะต้องตรวจสอบและควบคุมผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมแปลงสำรวจบนบกทุกรายที่ใช้วิธีขุดเจาะปิโตรเลียมแบบ Hydraulic Fracturing ให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ รัดกุม ได้มาตรฐานสากล รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

- Advertisment -

สำหรับบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานและผู้ดำเนินงานตามสัมปทานเลขที่ 1/2522/16 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข S1 (พื้นที่จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก และกำแพงเพชร) กำลังจะสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทานในวันที่ 14 มีนาคม 2564 บริษัทฯ จึงได้ยื่นคำขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมดังกล่าวอีก 10 ปี ซึ่งกระทรวงพลังงานได้พิจารณาและตรวจสอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ และการต่อระยะเวลาผลิตสำหรับสัมปทานปิโตรเลียมแปลงนี้อยู่ภายใต้กติกาและเงื่อนไขที่ใช้เป็นการทั่วไปในปัจจุบัน [พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532] ซึ่งผู้รับสัมปทานรายนี้ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัมปทานและบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมอย่างครบถ้วนและได้เจรจากับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในเรื่องผลประโยชน์ภายใต้ข้อกำหนด ข้อผูกพันและเงื่อนไขที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

อีกทั้งแผนการดำเนินงาน แผนการลงทุน และระยะผลิตที่ขอนั้น คณะกรรมการปิโตรเลียมพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีสมรรถภาพเชิงพาณิชย์ รวมทั้งเห็นว่า จะเป็นการรักษาการผลิตน้ำมันดิบ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานเชื้อเพลิงให้แก่ประเทศ ส่งเสริมการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐ จึงมีมติเห็นควรให้บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมออกไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2574 โดยให้กระทรวงพลังงานออกเป็นสัมปทานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2522/16

ข้อมูลจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระบุว่า แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ( S1)เป็นแหล่งน้ำมันบนบกขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ดำเนินการโดยบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด หรือ ปตท.สผ. โดยมีขนาดพื้นที่ 1,326 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย แหล่งน้ำมันสิริกิติ์เริ่มการผลิตเป็นครั้งแรกในเดือนธ.ค. 2525 ซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่มีการผลิตน้ำมันเพื่อใช้ในการพาณิชย์ โดยแหล่งดังกล่าวสามารถผลิตน้ำมันดิบได้สูงสุดถึง 35,176 บาร์เรลต่อวัน เมื่อวันที่ 21ธ.ค.2555

 

 

 

 

Advertisment

- Advertisment -.