ครม.ตั้ง “สุพัฒน์ นภานพรัตน์แก้ว”เป็นรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย

- Advertisment-

คณะรัฐมนตรี วันที่ 8 ก.ค. 2563 มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน เสนอ แต่งตั้งนายสุพัฒน์ นภานพรัตน์แก้ว วิศวกรปิโตรเลียมชำนาญการพิเศษ กองเทคโนโลยีการ ประกอบกิจการปิโตรเลียม สังกัดกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Deputy Chief Executive Officer, DCEO) ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย วาระ4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2567

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC ) รายงานว่า คณะรัฐมนตรี ซึ่งประชุมวันที่ 8 ก.ค. 2563 มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน เสนอ แต่งตั้งนายสุพัฒน์ นภานพรัตน์แก้ว วิศวกรปิโตรเลียมชำนาญการพิเศษ กองเทคโนโลยีการ ประกอบกิจการปิโตรเลียม สังกัดกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Deputy Chief Executive Officer, DCEO) ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย  โดย ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ที่องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ให้นายสุพัฒน์  ได้รับการพิจารณาความดีความชอบจากทางราชการต้นสังกัดด้วย และในกรณีที่จำเป็น กระทรวงพลังงาน อาจให้กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานต้นสังกัดก่อนระยะเวลา เพื่อประโยชน์แก่ราชการได้

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ไปปฏิบัติงานให้ นายสุพัฒน์ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการจากองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียโดยไม่รับเงินเดือนจากทางราชการ

- Advertisment -

สำหรับองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย จัดตั้ง
ขึ้น เพื่อร่วมกันแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย โดยโครงสร้างการบริหารงานในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียกำหนดให้มีการสลับหมุนเวียนตำแหน่งหัวหน้าและรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหารขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซียระหว่างคนไทยและคนมาเลเซียทุก ๆ 4 ปี  โดยฝ่ายไทยที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอยู่ในปัจจุบันจะครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้จึงต้องมีการแต่งตั้ง นายสุพัฒน์  ให้สลับไปนั่งตำแหน่งรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารขององค์กรร่วม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2567

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานพิจารณาแล้วเห็นว่านายสุพัฒน์  เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเนื่องจากมีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract, PSC) รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

Advertisment

- Advertisment -.