ขยับกรอบเวลาโรงไฟฟ้าชุมชน Quick Win จากสิ้นปี63 เป็นปี 64

- Advertisment-

แผนPDP2018 ปรับปรุงครั้งที่ 1  ยังไม่เข้า ครม.ในการประชุมวันนี้ (14 ก.ค.63) ในขณะที่ รองอธิบดี พพ. ยังมั่นใจว่าจะเปิดรับโครงการ Quick win ได้ภายใน ก.ค.นี้ เหตุวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศเตรียมความพร้อมหมดแล้ว แต่จะขยายระยะเวลา COD จากกรอบเดิมภายในสิ้นปี 63 เป็นปี 64

นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยในงานสัมมนาทิศทางพลังงานทดแทน ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร์ เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2563 ว่า กระทรวงพลังงานได้ประกาศเลื่อนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ประเภท Quick Win 100 เมกะวัตต์ จากกำหนดให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปี 2563 เลื่อนไปเป็นปี 2564 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากCOVID-19 และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2561-2580 หรือ PDP2018ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ที่บรรจุโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเอาไว้ ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) จนถึงปัจจุบันนี้

อย่างไรก็ตามขณะนี้วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศได้เตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการแล้ว ดังนั้นเชื่อว่า หลังจาก ครม.อนุมัติแผนPDP2018ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 แล้ว กระทรวงพลังงานจะเปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการได้ในเดือน ก.ค. 2563 และจะคัดเลือกข้อเสนอโครงการได้เสร็จในเดือน ก.ย.2563 และให้ลงนามในสัญญาได้ในเดือน ธ.ค. 2563 ก่อนจะผลิตไฟฟ้าเข้าระบบได้ในปี 2564

- Advertisment -

สำหรับการเปิดรับซื้อไฟฟ้าตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) 2018 ที่มีแผนจะเปิดรับซื้อในปี 2563 ได้แก่ 1.โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 700 เมกะวัตต์
2.โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 60 เมกะวัต์ 3.โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน เพื่อให้ครบตามเป้าหมายใหม่ 900 เมกะวัตต์ และ 4.โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 90 เมกะวัตต์

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ และ โฆษก กฟผ.กล่าวว่า แผนPDP2018ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ยังไม่ผ่านการพิจารณาของ ครม. อาจมีเหตุผลหลายประการ เช่น รัฐบาลต้องพิจารณาว่า โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าได้จริงไหม และถ้ามีโรงไฟฟ้าชุมชนจะทำให้มีการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น ท่ามกลางสำรองไฟฟ้าสูงเกินความต้องการในขณะนี้หรือไม่

อย่างไรก็ตามหากมีปริมาณไฟฟ้าสูงกว่าความต้องการมากเกินไป ก็ต้องมีการปรับแผนPDPอีกครั้ง ซึ่งPDP2018 อาจจะต้องปรับแผนอีกเป็นครั้งที่ 2 และ 3 ก็ได้ เพื่อให้มีปริมาณไฟฟ้าที่เหมาะสมกับความต้องการใช้ในปัจจุบันมากที่สุด

Advertisment

- Advertisment -.