ก๊าซธรรมชาติแหล่ง JDA ตกสเปก กฟผ. ลดปั่นไฟโรงไฟฟ้าจะนะ 2 จี้ ปตท. แก้ไขด่วน หวั่นไฟฟ้าภาคใต้ตอนล่างเสี่ยงดับ

- Advertisment-

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส่งหนังสือแจ้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ระบุ ปตท. พบก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง JDA-A18 ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 ต้องลดกำลังผลิตจาก 383 เมกะวัตต์ เหลือ 280 เมกะวัตต์ ชี้หากก๊าซฯ ยังไม่ได้มาตรฐาน กฟผ. อาจจําเป็นต้องหยุดเดินเครื่องและปลดไฟฟ้าออกจากระบบ ซึ่งจะส่งผลให้เสี่ยงเกิดไฟฟ้าดับบริเวณภาคใต้ตอนล่าง แต่เบื้องต้น กฟผ. ได้เตรียมน้ำมันดีเซลสำรองเดินเครื่องไว้แล้ว

รายงานข่าวจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2566 มีการพิจารณาหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กรณีก๊าซธรรมชาติแหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย JDA – A18 ที่ป้อนเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าจะนะ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด off-spec

โดยเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2566 กฟผ. ได้รับแจ้งจาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ว่าตรวจพบก๊าซธรรมชาติ off-spec มีค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2) 22.20 – 22.30 mol% จากมาตรฐานที่กําหนดไว้ไม่เกิน 22.00 mol% เนื่องจากผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติไม่สามารถควบคุมค่า CO 2 ตามที่กําหนด ส่งผลให้โรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 ที่เดินเครื่องจํานวน 2 หน่วย ซึ่งมีกําลังการผลิตตามสัญญาหน่วยละ 383 เมกะวัตต์ ต้องลดกําลังผลิตลงเหลือเพียงหน่วยละ 280 เมกะวัตต์

- Advertisment -

กฟผ. ได้เร่งแก้ปัญหาโดยประสาน ปตท. เพื่อกําหนดแนวทางบริหารจัดการให้ผู้ผลิตฯ สามารถควบคุมค่า CO 2 ให้กลับเข้าสู่เกณฑ์ปกติได้ หากค่า CO 2 สูงขึ้นกว่านี้จะส่งผลทําให้โรงไฟฟ้าจะนะไม่สามารถรับก๊าซฯ ที่มีคุณภาพดังกล่าวได้ และจําเป็นต้องปลดออกจากระบบไฟฟ้าหรือมีความเสี่ยงที่อาจทําให้โรงไฟฟ้าหลุดออกจากระบบไฟฟ้า ซึ่งอาจจะเกิดไฟฟ้าดับบริเวณภาคใต้ตอนล่าง แต่อย่างไรก็ตามหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าว กฟผ. ได้เตรียมน้ำมันดีเซลเพื่อเดินเครื่องไว้แล้ว

ทั้งนี้ กกพ. มีมติให้มีหนังสือแจ้ง ปตท. ให้เร่งรัดผู้ผลิตควบคุมค่า CO 2 กลับเข้าสู่เกณฑ์ควบคุมปกติ และประสานงานกับ กฟผ.กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จําเป็นต้องเดินเครื่องด้วยน้ำมันดีเซล ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวต้องมีแผนงานและมาตรการรองรับความเสี่ยงกรณีที่ CO 2 สูงจนกระทบต่อการผลิตไฟฟ้า เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าโดยไม่ให้กระทบต่อต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ขอให้ ปตท. และ กฟผ. รายงานผลความคืบหน้าการดําเนินงานต่อ กกพ. เป็นระยะ

Advertisment

- Advertisment -.