“กุลิศ”เรียกพลังงานจังหวัดหารือ 7 มี.ค.นี้ ตรวจสอบเอกสาร456โครงการที่ได้งบกองทุนอนุรักษ์ฯ

- Advertisment-

ปลัดกระทรวงพลังงาน เรียก “พลังงานจังหวัด” หารือ 7 มี.ค. 2562 นี้ เพื่อเตรียมตรวจสอบเอกสาร ทั้ง 456 โครงการที่ผ่านการอนุมัติของบกองทุนอนุรักษ์ฯปี62(รอบ2) กว่า 6.1 พันล้านบาท ก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญา โดยหากพบโครงการที่ทำผิดเงื่อนไขจะถูกตัดสิทธิ์ใช้งบฯ ทันที

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จะเรียกประชุมพลังงานจังหวัดในวันที่ 7 มี.ค.2562 นี้  เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ  สำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 (รอบ2) จำนวน 456 โครงการ รวมวงเงินอนุมัติ 6,105 ล้านบาท โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เป็นรายบุคคลของแต่ละเทศบาล,ตำบล และอำเภอนั้นๆ ประมาณ 20-30 โครงการ  เช่น พื้นที่ที่ขอดำเนินโครงการประมาณ 30-40 บ่อนั้น มีเอกสารรายงานการทดสอบปริมาณน้ำ(นบ.4) และรายงานประวัติบ่อน้ำบาดาล(นบ.5) จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือไม่ รวมถึงมีการปลอมแปลงเอกสาร หรือ มีรายชื่อผู้รับรองซ้ำซ้อนกันหรือไม่ ซึ่งหากพบว่าไม่ถูกต้อง หรือเป็นการปลอมแปลงเอกสาร จะถูกตัดสิทธิ์ทันที และจะไม่มีการลงนามในสัญญาของโครงการนั้นๆ

อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบเอกสารเพื่อให้เกิดการลงนามสัญญาโครงการต่างๆนั้น จะเร่งดำเนินการโดยเร็ว โดยเฉพาะการติดตั้งโซลาร์ฯสูบน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง หากลงนามสัญญาได้และเกิดการจัดซื้อจัดจ้างภายในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. 2562นี้ ก็จะทันต่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปีนี้ ได้

- Advertisment -

ขณะเดียวกันคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(กองทุนอนุรักษ์ฯ) ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้โครงการต่างๆขับเคลื่อนได้จริง

ในส่วนงบปี2562(รอบ2) วงเงิน 2,500 ล้านบาท ที่จัดสรรให้กระทรวงมหาดไทยใช้ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ อปท. ดำเนินการสร้างระบบคัดแยกขยะชุมชนครบวงจร สำหรับนำขยะมาเป็นเชื้อเพลิงรูปแบบไฟฟ้าและก๊าซชีวภาพนั้น ยังต้องรอให้นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนอนุรักษ์ฯ พิจารณารายละเอียดเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.