“กุลิศ”เตรียมความพร้อมขนส่งLNG ทางรถไฟในอนาคต

- Advertisment-

กระทรวงพลังงาน เตรียมแผนตั้งคลังก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) ในพื้นที่ต่างๆ รองรับการขนส่ง LNG ทางรถไฟ พร้อมหารือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อเปิดกว้างการขนส่ง LNG นอกแนวท่อก๊าซฯได้    รับมือความต้องการใช้ที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่ากระทรวงพลังงานเตรียมประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปตท. ,กระทรวงมหาดไทย และกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น เพื่อวางแผนในการจัดตั้งคลังLNGในพื้นที่ต่างๆ รองรับการขนส่งLNGผ่านระบบราง  จากปัจจุบันถูกจำกัดแค่การขนส่งทางท่อเท่านั้น

พร้อมกันนี้จะมีการหารือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เพื่อปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆให้เปิดกว้างการขนส่ง LNG นอกแนวท่อก๊าซฯได้ เนื่องจากในอนาคตประเทศจำเป็นต้องนำเข้าLNG มากขึ้น และการขนส่งLNG ทางท่อจะไม่เพียงพอกับความต้องการใช้

- Advertisment -

โดยขณะนี้กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนแม่บทกระทรวงพลังงานปี2562-2566 ซึ่งจะแล้วเสร็จสิ้นเดือนมี.ค.2562 นี้ โดยจะมีการทบทวนแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ(Gas Plan) ให้สอดรับกับความต้องการใช้ก๊าซที่เพิ่มเป็น 53% ตามที่กำหนดไว้ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ(PDP 2018)  ซึ่งจะมีความชัดเจนว่า ในอนาคตจะต้องมีการนำเข้า LNG ในปริมาณเท่าไหร่ โดยใคร และนำเข้าอย่างไร และเอาไปใช้ประโยชน์อะไร ซึ่งจะต้องจัดสรรให้เกิดความสมดุลระหว่างLNGนำเข้ากับก๊าซฯที่ผลิตได้ในประเทศ

Advertisment