กัลฟ์ มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต”

- Advertisment-

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” แก่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อให้ทางคณะทำงานและนักสังคมสงเคราะห์ บริหารจัดสรรให้ผู้ป่วยในความดูแลของศูนย์ฯ ตามความเหมาะสม โดยวิเคราะห์จากฐานะและความจำเป็นของผู้ป่วยแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป (Need-based Scholarship) โดยกลุ่มบริษัทกัลฟ์มุ่งมั่นให้ทุนต่อเนื่องรวม 4 ปี (2563-2566) รวมเป็นจำนวนเงินกว่า 5 ล้านบาท หลังจากที่ได้นำร่องช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาไปแล้วจำนวน 30 ทุน ในปีพ.ศ. 2562 ตอกย้ำเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนไทยและสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสะท้อนพันธกิจเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน

นายสิตมน รัตนาวะดี ในนามตัวแทน นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคตนี้ นับเป็นความช่วยเหลือด้านการศึกษาที่ต่อยอดมาจากความช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุข ซึ่งที่ผ่านมา ทางกลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 ไม่ว่าจะเป็นเงินสนับสนุน มอบสิ่งของแก่ผู้ป่วย หรือการร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพของศูนย์ฯ ที่ทีมแพทย์ได้ลงพื้นที่ไปตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

- Advertisment -

“ในโอกาสนี้กัลฟ์จึงต้องการขยายความช่วยเหลือมาที่กลุ่มผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี ด้วยการมอบทุนการศึกษา โดยในปีนี้มอบให้เป็นจำนวน 51 ทุน มูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท โดยคาดหวังว่าเงินสนับสนุนนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงการศึกษา เพราะทางกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไป” คุณบุญชัย ถิราติ กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริม

ด้าน ศ. กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ กล่าวว่า ในนามของคณะทำงานของโครงการ เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าทุนการศึกษานี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้ ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ (Craniofacial Deformities) ทำให้เกิดปัญหาหลายประการพร้อมกัน เช่น การกินอาหาร ฟันและการสบฟัน การได้ยิน การพูดไม่ชัด และปัญหาทางจิตใจทั้งของผู้ปกครองและของผู้ป่วยเอง จากปัญหาที่ซับซ้อนนี้เองทำให้การให้การรักษาจำเป็นต้องมีลักษณะเป็นสหสาขาวิชาชีพในการร่วมมือกันเพื่อรักษาให้ครอบคลุมทุกด้านและเกิดผลดีที่สุดต่อคนไข้แต่ละราย ที่ผ่านมาผู้ป่วยของศูนย์ฯ มีจำนวนมาก ส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดและมีฐานะยากจน ต้องขอขอบคุณกลุ่มบริษัทกัลฟ์และคณะทำงานทุกท่านที่ร่วมกันทำให้โครงการทุนการศึกษานี้เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

“ทุนการศึกษาในโครงการนี้จะจัดสรรให้ตามความจำเป็นของเด็กที่แตกต่างกันในแต่ละครอบครัว โดยทางศูนย์ฯ จะมีทีมงานนักสังคมสงเคราะห์ที่ช่วยประเมิน และจัดสรรทุนให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี มีการคำนวณฐานะจากการประเมินว่ารายได้ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับหนี้สินและรายจ่าย รวมถึงประเมินจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ค่าครองชีพในโรงเรียน ค่ารถนักเรียนรับ-ส่ง ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน และเงินสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ไม่ได้พิจารณาจากผลการเรียน เนื่องจากบางคนอาจมีปัญหาทางสมองควบคู่ด้วย โดยผู้ป่วยที่ได้รับเงินทุนการศึกษานี้เป็นนักเรียนระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สระบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก ศรีษะเกษ ยโสธร บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ตรัง และปัตตานี เป็นต้น ซึ่งทุนที่นักเรียนได้รับจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้” รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ กล่าว

ท่านที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของโครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” ได้ทาง www.facebook.com/GulfEnergyDevelopment/ และ https://www.facebook.com/thaicraniofacial

Advertisment

- Advertisment -.