กัลฟ์ คว้า 4 รางวัล จากงาน World HRD Congress 2022 สะท้อนศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

- Advertisment-

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF คว้า 4 รางวัลจากเวที Global HR Excellence Awards HR Tech และ Employee Engagement Leadership Awards ที่จัดขึ้นโดย World HRD Congress สถาบันชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สะท้อนศักยภาพด้านการบริหารภายในองค์กร และงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ทั้ง 4 รางวัลเป็นรางวัลด้าน Human Resources (HR) ได้แก่ รางวัล Global HR Excellence Awards 2022 สาขา Career Fairs, Campus Recruitment จากการที่ GULF จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรมากยิ่งขึ้น ได้ดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ และทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น รางวัล Employee Engagement Leadership Awards สาขา Best Learning & Development Strategy ที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ เพื่อต่อยอดศักยภาพ รักษาคนมีความสามารถไว้กับองค์กร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงสาขา Best Employee Engagement in B2B Sector ที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน และรางวัล Best Use of Technology in HR ที่นำเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมงานบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ GULF มุ่งพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เน้นพัฒนาทักษะใหม่ๆ และเพิ่มพูนทักษะเดิม (Reskill & Upskill) รวมถึงปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานผ่านทักษะและองค์ความรู้ใหม่ เน้นใช้เทคโนโลยี เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ พร้อมเผชิญกับความท้าทาย และทันต่อการเติบโตขององค์กร ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.