กองทุนอนุรักษ์ฯ เปิดให้ขอใช้งบปี 2565 ในกลุ่มวิจัยและเศรษฐกิจฐานรากกว่า 2 พันล้านบาท

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำ ปี 2565 ใน 2 กลุ่ม ได้แก่ “กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้า วิจัย นวัตกรรมและสาธิตต้นแบบ” จะเปิดรับข้อเสนอ 8 -31 มี.ค. 2565   และ “กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก” เปิดรับข้อเสนอระหว่าง 8 มี.ค.-30 เม.ย. 2565 ตามหลักเกณฑ์กองทุนฯใช้เงินได้ไม่เกินปีละ 4,000 ล้านบาท ระบุกลุ่มงานศึกษาวิจัยฯ กำหนดวงเงินไว้ 150 ล้านบาท และกลุ่มงานด้านส่งเสริมอนุรักษ์ฯเศรษฐกิจฐานรากมีวงเงิน 1,990 ล้านบาท   

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือน พ.ย. 2564 ที่ผ่านมาได้ลงนาม เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2565 ประกาศ “เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)” โดยสาระสำคัญระบุว่า ผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถยื่นขอรับการสนับสนุน ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์พลังงานและไม่แสวงหากำไร สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ https://project.enconfund.go.th

ทั้งนี้การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯดังกล่าว จัดอยู่ในแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งได้แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1. โครงการในกลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ 2. โครงการในกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งกลุ่มนี้กำหนดให้ ข้อเสนอโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการก่อน จึงจะยื่นข้อเสนอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

- Advertisment -

สำหรับ “กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้า วิจัย นวัตกรรมและสาธิตต้นแบบ” จะเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 8 -31 มี.ค. 2565  ภายในเวลา 16.30 น. และ “กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก เปิดรับข้อเสนอระหว่าง 8 มี.ค.-30 เม.ย. 2565 ภายใน 16.30 น. โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เลขที่1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์3 ชั้น 10 (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต โทร 0-2158-1460 หรือที่เว็บไซต์  https://project.enconfund.go.th

อย่างไรก็ตามสำนักงานกองทุนฯ ได้จัดทำประมาณการเงินสดของกองทุน ณ วันที่ 13 ส.ค. 2564 ดังนี้ โดยปี 2564 มีเงินสด 26,662 ล้านบาท , ปี 2565 มีเงินสด 18,822 ล้านบาท ,ปี 2566 มีเงินสด 14,455 ล้านบาท และปี 2567 มีเงินสด 12,005 ล้านบาท

สำหรับกรอบการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ปี 2565-2567 กำหนดใช้จ่ายเงินปีละ 4,000 ล้านบาท ภายในวงเงินรวม 12,000 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการกองทุนฯ มีอำนาจปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และการจัดสรรเงินตามแผนงานต่างๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

โดยวงเงิน 4,000 ล้านบาท จะแบ่งเป็น 2 แผนงาน ได้แก่ 1. แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงิน 3,850 ล้านบาท และแผนบริหารจัดการของสำนักงานกองทุนฯ วงเงิน 150 ล้านบาท

โดยแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงิน 3,850 ล้านบาท จะมีรายละเอียดดังนี้

1.กลุ่มงานด้านกฎหมาย 100 ล้านบาท

2.กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 250 ล้านบาท

3.กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรมและสาธิตต้นแบบ 150 ล้านบาท

4.กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูลข่าวสาร 150 ล้านบาท

5.กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 150 ล้านบาท

6.กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก(SMEs) อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ 1,060 ล้านบาท

และ7.กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก 1,990 ล้านบาท 

Advertisment