กองทุนอนุรักษ์ฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการใช้งบปี 2566 ของกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก รอบ2 วงเงิน 760 ล้านบาท ระหว่าง 3-31 ม.ค. นี้

- Advertisment-

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการขอใช้เงินกองทุนฯ ประจำปี 2566 “สำหรับกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก” รอบ 2 ระหว่าง 3-31 ม.ค. 2566 นี้ หลังเปิดรอบแรกไม่มีรายใดสามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการขึ้นใหม่ตาม “พ.ร.ก.ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565” ทำให้ต้องเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ กลุ่มงานฯ เศรษฐกิจฐานราก วงเงิน 760 ล้านบาทใหม่อีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center- ENC) รายงานว่า นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ลงนามประกาศในวันที่ 27 ธ.ค. 2565 เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก รอบ 2 โดยที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กองทุนฯ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2565 ได้มอบหมายให้สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับข้อเสนอดังกล่าวระหว่างวันที่ 3-31 ม.ค. 2566 ภายในเวลา 16.30 น.

โดยก่อนหน้านี้สำนักงานบริหารกองทุนฯ ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการดังกล่าวไปแล้วตั้งแต่ 1-30 ก.ย. 2565 แต่เนื่องจาก “พ.ร.ก.ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565” ได้ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 ส.ค. 2565 แล้ว ซึ่งได้บัญญัติให้ยกเลิก “พ.ร.ก.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551” รวมทั้งมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ยกเลิก “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560”  ซึ่งมีผลทำให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการตาม “พ.ร.ก.การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551” สิ้นสภาพแล้ว และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการขึ้นใหม่ตาม “พ.ร.ก.ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565” จึงทำให้หน่วยงานที่ต้องการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ไม่สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สำนักงานบริหารกองทุนฯ จึงต้องประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการดังกล่าวเป็นรอบที่ 2 แทน

- Advertisment -

สำหรับ “โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2566  เฉพาะกลุ่มงานที่ 7 หรือ กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก” ที่เปิดรับระหว่างวันที่ 3-31 ม.ค. 2565 นี้ วงเงินสนับสนุนรวม 760 ล้านบาท

โดยก่อนหน้านี้ สำนักงานบริหารกองทุนฯ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ พ.ศ. 2566 สำหรับกลุ่มงานที่ 1-6 ซึ่งเปิดรับไปเมื่อวันที่ 1-30 ก.ค. 2565 เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 1.กลุ่มงานตามกฎหมาย 2.กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 3.กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ 4.กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร 5.กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร และ 6.กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก(SMEs) อาคาร บ้านพักอาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ

สำหรับภาพรวมโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ประจำปี 2566 ดังกล่าว มีวงเงินรวม 2,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลืออุดหนุนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงหากำไร ให้ได้รับการจัดสรรเงินดังกล่าวสำหรับนำไปใช้ให้เกิดการประหยัด การผลิตและการใช้พลังงานทดแทน รวมถึงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 รวมถึงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2561-2580

ทั้งนี้วงเงิน 2,000 ล้านบาทดังกล่าว แบ่งเป็น 2 แผนงาน ได้แก่ 1. แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงินรวม 1,850 ล้านบาท และ 2. แผนงานบริหารจัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ส.กทอ.) วงเงิน 150 ล้านบาท

โดยแผนงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงินรวม 1,850 ล้านบาท ได้แบ่งกลุ่มงานที่จะได้รับการสนับสนุน ดังนี้ 1). กลุ่มงานตามกฎหมาย 70 ล้านบาท 2).กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 100 ล้านบาท 3).กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ 200 ล้านบาท 4). กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร 35 ล้านบาท 5).กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 35 ล้านบาท 6). กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก(SMEs) อาคาร บ้านพักอาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ 650 ล้านบาท และ7). กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก 760 ล้านบาท  

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาหรือสอบถามได้ที่ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 10 (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงและเขตจตุจักร กทม. 10900 หรือ โทร 0-2158-1460 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์   https://www.enconfund.go.th และ ที่  https://project.enconfund.go.th

Advertisment