กองทุนอนุรักษ์ฯ เปิดรับโครงการขอใช้งบปี 2566 เฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ระหว่าง 1-30 ก.ย. 65

- Advertisment-

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการขอใช้งบกองทุนฯ ประจำปี 2566 สำหรับกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ระหว่าง 1-30 ก.ย. 2565 วงเงิน 760 ล้านบาท จากวงเงินรวมทั้งหมด 2,000 ล้านบาท  ก่อนรวบรวมข้อเสนอ ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนฯ พิจารณาขั้นแรกต่อไป  

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center- ENC) รายงานว่า นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ลงนามประกาศ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2565 “เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2566” เฉพาะกลุ่มงานที่ 7 หรือ กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะเปิดรับระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย. 2565 นี้ วงเงินสนับสนุนรวม 760 ล้านบาท

โดยก่อนหน้านี้กองทุนฯ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ของกลุ่มงานที่ 1-6 ไปเมื่อวันที่ 1-30 ก.ค. 2565 เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 1.กลุ่มงานตามกฎหมาย 2.กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 3.กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ 4.กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร 5.กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร และ 6.กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก(SMEs) อาคาร บ้านอาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ

- Advertisment -

สำหรับโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ประจำปี 2566 ดังกล่าว มีวงเงินรวม 2,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลืออุดหนุนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงหากำไร เพื่อจัดสรรเงินดังกล่าวสำหรับนำไปใช้ให้เกิดการประหยัด การผลิตและการใช้พลังงานทดแทน รวมถึงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 รวมถึงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2561-2580 โดยคำขอทั้งหมดจะถูกรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนฯ หรือ อนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และคณะกรรมการกองทุนฯ ตามลำดับต่อไป  

โดยวงเงิน 2,000 ล้านบาทดังกล่าว แบ่งเป็น 2 แผนงาน ได้แก่ 1. แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงินรวม 1,850 ล้านบาท และ 2. แผนงานบริหารจัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ส.กทอ.) วงเงิน 150 ล้านบาท

ทั้งนี้แผนงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงินรวม 1,850 ล้านบาท ได้แบ่งกลุ่มงานที่จะได้รับการสนับสนุน ดังนี้ 1). กลุ่มงานตามกฎหมาย 70 ล้านบาท 2).กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 100 ล้านบาท 3).กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ 200 ล้านบาท 4). กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร 35 ล้านบาท 5).กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 35 ล้านบาท 6). กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก(SMEs) อาคาร บ้านอาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ 650 ล้านบาท และ7). กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก 760 ล้านบาท   

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ในกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก กำหนดให้การจัดทำข้อเสนอโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)ก่อน จึงจะยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่  https://project.enconfund.go.thได้

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาหรือสอบถามได้ที่ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 10 (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงและเขตจตุจักร กทม. 10900 หรือ โทร 0-2158-1460 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์   https://www.enconfund.go.th และ ที่  https://project.enconfund.go.th

ผู้สื่อข่าว ENC รายงานว่า ที่ผ่านมากองทุนฯ ได้กำหนดกรอบการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ปี 2565-2567 ไว้โดยให้ใช้จ่ายเงินปีละ 4,000 ล้านบาท ภายในวงเงินรวม 12,000 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการกองทุนฯ มีอำนาจปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และการจัดสรรเงินตามแผนงานต่างๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งในปี 2566 นี้ได้ให้เงินสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่กำหนดไว้ 3,850 ล้านบาท และย้อนไปในปี 2564 ให้เงินสนับสนุนโครงการฯ ถึง 6,500  ล้านบาท

Advertisment

- Advertisment -.