กลุ่ม ปตท. รับรางวัลหุ้นยั่งยืน และ SET Sustainability Awards ประจำปี 2561

- Advertisment-
ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม ปตท. ติดอันดับรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment พร้อมได้รับรางวัล SET Sustainability Award ประจำปี 2561

โดยรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (SET Sustainability Awards of Honor) ได้แก่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards) ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding Sustainability Awards) ได้แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

รางวัลดังกล่าว แสดงถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งสร้างความสมดุล 3 มิติ ได้แก่ People การพัฒนาคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนและสังคม Planet การดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ Prosperity มุ่งสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ประเทศและสังคม พร้อมดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล

- Advertisment -
Advertisment