กลุ่มปตท.เตรียมจ้างแรงงานและนักศึกษาจบใหม่กว่า 25,000 อัตรา ปี 63 – 64 ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสนองนโยบายรัฐ

- Advertisment-

กลุ่ม ปตท. เตรียมจ้างแรงงานและนักศึกษาจบใหม่กว่า 25,000 อัตรา ระหว่างปี 2563 – 2564 ภายใต้โครงการ “Restart Thailand”เพื่อร่วมกระตุ้นระบบเศรษฐกิจไทยและพัฒนาสังคม สนับสนุนนโยบายภาครัฐ

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ซีอีโอ ปตท.

วันนี้ (7 กันยายน 2563) – นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. พร้อมเร่งเดินหน้าการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ทุกโครงการตามแผนงาน เพื่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศอย่างต่อเนื่อง และ เตรียมจ้างแรงงานและนักศึกษาจบใหม่รวมกว่า 25,000 อัตราระหว่างปี 2563 – 2564 ภายใต้ โครงการ “Restart Thailand” เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างทักษะอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ในทุกภูมิภาค พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นและระบบเศรษฐกิจไทย สอดคล้องกับนโยบายของ กลุ่ม ปตท. ในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตไปด้วยกัน ประกอบด้วย

การจ้างแรงงานผ่านเครือข่ายกลุ่ม ปตท. เพื่อการขยายธุรกิจและโครงการก่อสร้างต่างๆ กว่า 22,000 อัตรา จากปัจจุบันที่มีการจ้างแรงงานผ่านผู้รับเหมาในโครงการก่อสร้างอยู่แล้ว 30,000 อัตรา

- Advertisment -

การจัดจ้างนักศึกษาจบใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. อาชีวศึกษา และปริญญาตรี ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกและ มีภูมิลำเนาในพื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน 2,630 อัตรา ให้มีรายได้และโอกาสในการฝึกฝนทักษะอาชีพ ภายใต้สัญญาจ้างระยะเวลา 12 เดือน

การเปิดรับพนักงานเพิ่มเติมในตำแหน่งที่ว่างในช่วงปี 2563 – 2564 ประมาณ 1,000 อัตรา เพื่อผลักดันการดำเนินธุรกิจให้เดินหน้าตามเป้าหมาย

ในส่วนของการจัดจ้างนักศึกษาจบใหม่เข้าทำงานเสริมทักษะอาชีพในปี 2564 นั้น กลุ่ม ปตท.จะจัดการอบรมเพื่อเสริมทักษะความรู้ให้กับน้องๆ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามภูมิลำเนาของตน ผ่านโครงการพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นรวม 3 ด้าน

ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเยาวชน ผ่านงานครูผู้ช่วยสอน เพื่อยกระดับการเรียนรู้วิชาสามัญพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ รวมถึงวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่น โดยฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานเพื่อการเกษตร (SMART Farming) และฝึกอบรมทักษะการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจชุมชน (SMART Marketing) อาทิ สินค้า แหล่งท่องเที่ยวและการบริการ ผ่านการสำรวจและเก็บข้อมูลศักยภาพพื้นที่และความพร้อมของชุมชน

ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในโครงการ Ocean for Life ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) อาทิ การสร้างศูนย์เพาะพันธุ์ลูกปู การจัดตั้งศูนย์เพื่ออนุรักษ์และเพาะพันธุ์เต่าทะเล รวมทั้ง โครงการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ ผ่านงานพัฒนาและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการวิจัยป่าไม้และระบบนิเวศ โครงการพัฒนาสวนป่าครัวเรือน เป็นต้น

นอกจากนี้ โครงการ “Restart Thailand” ยังมีโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยให้หน่วยงานภายในองค์กรจัดกิจกรรมสัมมนานอกสถานที่สำหรับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เพื่อสนับสนุนให้เกิดการกระจายเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งกำลังจัดทำโครงการให้ ปตท. และพนักงาน ร่วมกันกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง โดยจะแจ้งรายละเอียดของโปรแกรมให้ทราบต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.