กลุ่มธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ร่วมคืนประโยชน์สู่สังคม

- Advertisment-

บทความประชาสัมพันธ์

แม้ว่าเป้าหมายหลักของโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย จะเป็นการดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ แต่ในมิติของความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ได้รับสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อขับเคลื่อนชุมชนให้ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โครงการและกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นเหมือนการต่อจิ๊กซอว์ 3 รากฐานสำคัญ คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสร้างจิตสำนึกรักษ์ในศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น แล้วขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็นจิ๊กซอว์ตัวแรก เพราะมองว่าคนคือรากฐานสำคัญที่สุด หากพัฒนาคนให้มีความเข้มแข็งก็จะเป็นฟันเฟืองต่อยอดไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆ ได้ ซึ่งโครงการและกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดความเข้มแข็งได้นั้น ต้องเป็นโครงการที่ครอบคลุมปัจจัยพื้นฐานการดำเนินชีวิตของคนใน 3 ด้าน คือ การศึกษา อาชีพ และคุณภาพชีวิต ในด้านการศึกษา จึงมุ่งเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่การหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาด้วยการมอบทุนทรัพย์ การสนับสนุนการบูรณาการด้านการศึกษาให้เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย การส่งเสริมความรู้รอบตัวนอกตำราเรียน ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง รวมถึงสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคปัจจุบันเพื่อให้ได้เรียนรู้อย่างเท่าทัน

- Advertisment -

ด้านอาชีพ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้น คนในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก ซึ่งเป็นอาชีพตามฤดูกาล อาจทำให้เกิดปัญหาการทิ้งถิ่นฐานไปทำงานต่างถิ่นเป็นส่วนมาก
การส่งเสริมที่ตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ดีที่สุดคือ การช่วยให้คนในชุมชนมีอาชีพที่มั่นคงในถิ่นฐานของตนเอง มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัว ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ที่เข้าไปเสริมศักยภาพด้านนี้ จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาอาชีพเก่าทีมีอยู่เดิมแล้วให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้างอาชีพใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

อีกด้านหนึ่งคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะมุ่งเน้นสร้างความสมดุลของสุขภาพกาย สุขภาพใจ และความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน กิจกรรมและโครงการที่ขับเคลื่อนจึงให้ความสำคัญไปที่การผสมผสานทั้งด้านสาธารณสุข จิตวิทยา และการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อช่วยลดช่องว่างและเกิดความสามัคคีของคนในชุมชน ให้ตอบโจทย์คำว่าคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างลงตัว

จิ๊กซอว์ตัวที่สอง คือการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมการพัฒนาและสร้างจิตสำนึกรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทรัพยากรน้ำ สัตว์น้ำ ป่าไม้ ให้มีความสมดุลและอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารและสร้างชุมชนสีเขียว ซึ่งไม่เพียงสร้างประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนเท่านั้น แต่ยังต่อยอดไปถึงการช่วยลดสภาวะโลกร้อนด้วยเช่นกัน และจิ๊กซอว์ตัวสุดท้าย จะมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสืบสานและรักษาไว้ซึ่งศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ทั้งการร่วมสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือร่วมทำนุบำรุงศาสนสถานต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน เพื่อหลอมรวมให้คนในชุมชน เกิดความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ทุกๆ กิจกรรมและโครงการภายใต้จิ๊กซอว์ทั้ง 3 ด้านนั้น ถือว่าตอบโจทย์การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ที่กลุ่มธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เข้าไปมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกับคนในชุมชนควบคู่กับการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกัน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และความรับผิดชอบต่อสังคมคู่ขนานกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศอย่างยั่งยืน

Advertisment

- Advertisment -.