กฟผ.โชว์”ห้องเรียนสีเขียว”ในCOP24ที่โปแลนด์

- Advertisment-

กฟผ. เตรียมนำเสนอผลงานการลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการห้องเรียนสีเขียว ในงานประชุมระดับโลกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP24 ระหว่างวันที่ 3 – 14 ธ.ค. นี้ ณ เมืองคาโตวีตเซ สาธารณรัฐโปแลนด์

นายนฤมิต คินิมาน ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. เตรียมเข้าร่วมการประชุมใหญ่ระดับโลกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC หรือ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 หรือ COP24 โดยมีผู้นำจากประเทศสมาชิกเกือบ 200 ประเทศเข้าร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ 3 – 14 ธันวาคม 2561 ณ เมืองคาโตวีตเซ สาธารณรัฐโปแลนด์

นายนฤมิต คินิมาน กล่าวว่า ที่ผ่านมา กฟผ. ในฐานะผู้แทนภาคการผลิตพลังงานและไฟฟ้าของไทยภายใต้กระทรวงพลังงานได้ดำเนินโครงการและกำหนดมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ตาม 4 มาตรการหลัก ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีสะอาด การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า และการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ 5 ซึ่งสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้กว่า 4.39 ล้านตันภายในปี 2560 (สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดให้ได้ 4 ล้านตันภายในปี 2563) นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการในด้านอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ โครงการห้องเรียนสีเขียวและชุมชนสีเขียว โดย กฟผ. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และได้ต่อยอดไปสู่โครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการโรงเรียนสีเขียว โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 จนประสบผลสำเร็จทำให้การใช้พลังงานของโรงเรียนและชุมชนที่ร่วมกิจกรรมลดลงถึง 8,684,947 กิโลวัตต์ต่อชม. สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ 4,692,576 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ และส่งผลให้ค่าไฟฟ้าโดยรวมลดลงมากกว่า 40 ล้านบาท

- Advertisment -

“การประชุม COP24 ในปี 2561 นี้ กฟผ. เตรียมนำเสนอผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของโครงการห้องเรียนสีเขียวและชุมชนสีเขียว ในเวทีเสวนาภายใต้หัวข้อ “Green Learning Room Project: Sustainable Energy and Environmental Conservation Awareness in Thailand” โดยมีผู้แทนจาก สพฐ. และผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ร่วมเสวนาด้วย ทั้งนี้ โครงการห้องเรียน สีเขียวนับเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมให้เยาวชนรู้จักรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และถือเป็นความสำเร็จอีกรูปแบบหนึ่งของ กฟผ. ที่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างยั่งยืน” ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. กล่าว

Advertisment

- Advertisment -.