กฟผ.เริ่มแล้ว Work from Home “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ถึง30เม.ย.นี้

social distancing มาตรการป้องกัน Covid-19
- Advertisment-

กฟผ. เริ่มแล้ว มาตรการ Work from Home “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 โดยฝ่ายบริหารยืนยันไม่กระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชน

วันนี้ (21 มีนาคม 2563) นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ออกประกาศให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) โดยหน่วยงานใดที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ในที่ทำงานและที่สาธารณะ โดย กฟผ. ได้จัดเตรียมความพร้อมของระบบสารสนเทศ โดยเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการทำงาน พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การลงเวลาทำงาน การใช้งานระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเครือข่ายภายใน ระบบการประชุมทางไกล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นต่อเนื่อง สำหรับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาติดต่อภายในสำนักงานจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของ กฟผ. อย่างเคร่งครัด โดยต้องผ่านจุดคัดกรอง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนที่เข้า – ออกอาคาร

สุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ กฟผ.

ทั้งนี้ กฟผ. ได้เตรียมมาตรการรองรับและดำเนินการตามแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Planning : BCP) เพื่อรองรับสถานการณ์ไวรัส COVID-19 โดยทดลองปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทำให้การผลิตและส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าให้แก่ประชาชนสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่กระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.