- Advertisment-

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จับมือ บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาอนาคตพลังงานที่ยั่งยืน โดยจะร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การวิจัยพัฒนา และการเรียนรู้เทคโนโลยีทางด้านพลังงานให้กับบุคลากรทั้ง 2 องค์กร มุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานและความยั่งยืนในอนาคต

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Country Managing Director บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาอนาคตพลังงานที่ยั่งยืน” ณ ห้อง Press Conference ชั้น 3 อาคาร 50 ปี กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

โดยการลงนามในครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่สำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การวิจัยพัฒนา และการเรียนรู้เทคโนโลยีทางด้านพลังงานให้กับบุคลากรทั้ง 2 ฝ่าย ในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับพลังงานในปัจจุบันและอนาคต อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางพลังงาน (Energy Transition) ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ไมโครกริด (Microgrid) ระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ (BESS) การขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (e-Mobility) ไฮโดรเจนสีเขียว (Green hydrogen) และอนาคตทางพลังงานที่ยั่งยืน (Sustainable Energy Future) ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานทางวิชาการ พัฒนาบุคลากรทั้ง 2 ฝ่าย ให้มีความรู้ความสามารถด้านพลังงาน สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับภูมิภาคในระยะยาว

- Advertisment -
ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (ซ้าย) / ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Country Managing Director บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา)

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. กล่าวว่า ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ เป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยี ส่วน กฟผ. ก็เป็นองค์กรที่ต้องเรียนรู้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในอนาคตเพื่อระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงของประเทศ จึงเล็งเห็นว่าเป็นจุดแข็งที่จะร่วมมือกันพัฒนาบุคคลากรของทั้งสองฝ่ายเพื่อก้าวทันเทคโนโลยีและสร้างระบบไฟฟ้าที่มั่นคง ทั้งนี้ ข้อตกลงความร่วมมือจะมีระยะเวลา 2 ปี  โดยความร่วมมือดังกล่าว ยังจะนำ EGAT ไปสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี 2050 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยด้วย  

ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Country Managing Director บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ทาง กฟผ. และ บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันกำหนดรูปแบบความร่วมมือ โดยจะเป็นในรูปแบบความร่วมมือที่จะพัฒนาทางวิชาการร่วมกัน ทั้งสนับสนุน แลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญ ทั้งในมุมมองของ Hitachi ที่เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลก และในมุมมองของ EGAT ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำทั้งในประเทศและในภูมิภาค ซึ่งความร่วมมือจะเป็นการพัฒนางานทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนและสนับสนุนความช่วยเหลือด้านเทคนิค การถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ผ่านการฝึกอบรมในรูปแบบเชิงปฏิบัติการและสัมมนาแบบออนไลน์ การเยี่ยมชมโรงงานและศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริงที่เป็นโครงการของทั้ง 2 หน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ในอนาคต

Advertisment

- Advertisment -.