กฟผ. คว้า 5 รางวัล SOE Awards ประจำปี 2566

- Advertisment-

กฟผ. คว้า 5 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2566 สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศสู่สังคมไร้คาร์บอน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันนี้ (31 มกราคม 2567) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ประจำปี 2566 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจสร้างสรรค์พลังไทยสู่สากล Enhancing Thainess Towards Global Opportunities” โดยมี รศ.ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี อดีตคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร อดีตผู้ว่าการ กฟผ. ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รักษาการผู้ว่าการ กฟผ. และคณะผู้บริหาร กฟผ. เป็นผู้แทนเข้ารับมอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รักษาการผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2566 ทั้ง 5 รางวัล ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ อีกทั้งยังเป็นปีแรกที่ กฟผ. ได้รับรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่นและรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น สะท้อนความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลและบริหารจัดการองค์กรแบบสากลเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงด้านพลังงานรองรับกับเทรนด์โลก ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับสากล ควบคู่กับการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยรางวัลที่ กฟผ. ได้รับในปีนี้ ประกอบด้วย

- Advertisment -
  1. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น มอบให้คณะกรรมการ กฟผ. ที่มุ่งมั่นและมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
  2. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น มอบให้นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร อดีตผู้ว่าการ กฟผ. ในฐานะผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ผู้ให้บริการด้านพลังงานอย่างครบวงจร
  3. รางวัลการพัฒนารัฐวิสาหกิจสู่ความยั่งยืน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม
  4. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากผลงาน “โครงการบางปะกงโมเดล” ที่มุ่งเน้นการน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และฟื้นฟูระบบนิเวศของแม่น้ำบางปะกงอย่างยั่งยืน
  5. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น (ด้านนวัตกรรม) ชมเชย จากผลงาน “การพัฒนาระบบทำความสะอาดผนัง หม้อน้ำ ด้วยอุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดันสูง แบบอัตโนมัติ : เฟสที่ 2” ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง จนสามารถพัฒนาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีการเคลื่อนไหวที่แม่นยำ ทนความร้อน และต้นทุนการผลิตถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศถึง 50% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
Advertisment

- Advertisment -.