กพช.เห็นชอบให้รับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าขยะที่ตั้งในพื้นที่เอกชนได้

- Advertisment-

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เปิดทางให้ซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขยะที่ตั้งในพื้นที่เอกชนได้ พร้อมขยายปริมาณรับซื้อไฟฟ้าจากขยะเพิ่มขึ้นอีก400 เมกะวัตต์ และการซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ 120 เมกะวัตต์ รวม 520 เมกะวัตต์

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2562 ที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เสนอ ขอปรับปรุงเงื่อนไขการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT สำหรับ SPP ในสถานที่ที่ตั้งโรงไฟฟ้า เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท). รูปแบบพิเศษหรือเอกชน

มติดังกล่าวเป็นการเปิดช่องให้เอกชนสามารถเสนอตั้งโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชนในพื้นที่ของตนเองหรือพื้นที่อื่นๆที่มีความเหมาะสมได้ จากเดิมที่ อนุญาตให้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเทคบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- Advertisment -

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบ ให้มีการรับซื้อไฟฟ้จากโรงไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ ในช่วงปี 2561 – 2580 ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าขยะ 400 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ 120 เมกะวัตต์ รวม 520 เมกะวัตต์

สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามแผน AEDP ที่เป็นโรงไฟฟ้าใหม่นั้น จะมีจำนวน  18,176 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย ชีวมวล 3,376 เมกะวัตต์(รวมขยะชุมชน 400 เมกะวัตต์และ โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ 120 เมกะวัตต์)  ก๊าซชีวภาพ 546 เมกะวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ 10,000 เมกะวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2,725 เมกะวัตต์ พลังงานลม 1,485 เมกะวัตต์ ขยะอุตสาหกรรม 44 เมกะวัตต์

 

Advertisment

- Advertisment -.