กกพ.เปิดให้ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 4 ประเภท ตั้งแต่ 4-25 พ.ย. 2565 นี้

cof
- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ประกาศเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 4 ชนิดอย่างเป็นทางการ  แจ้งเปิดให้ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่ 4-25 พ.ย. 2565 นี้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ กกพ. และจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 15 มี.ค. 2566 ย้ำเปิดรับซื้อไฟฟ้ารวม 5,203 เมกะวัตต์ จากก๊าซชีวภาพ 335 เมกะวัตต์ ,ลม 1,500 เมกะวัตต์ ,แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับแบตเตอรี่ 1,000 เมกะวัตต์ และพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 2,368 เมกะวัตต์

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) รายงานว่า นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ได้ลงนามประกาศเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) พ.ศ. 2565-2573 อย่างเป็นทางการ โดยประกาศดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ฉบับ สำหรับประเภทพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน, สำหรับก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย),สำหรับพลังงานลม และสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน รวมปริมาณรับซื้อไฟฟ้า 5,203  เมกะวัตต์

โดยทั้ง 4 ประเภทกำหนดกรอบเวลาเปิดรับซื้อไฟฟ้าดังนี้ 1. การไฟฟ้าจะออกประกาศให้ยื่นคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าระหว่าง 3-28 ต.ค. 2565 นี้  2.เปิดให้ยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าพร้อมเอกสาร ผ่านระบบ RE Proposal ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงาน กกพ. (www.erc.or.th) ระหว่าง 4-25 พ.ย. 2565 นี้ 3. กกพ.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภายใน 15 มี.ค. 2566 จากนั้นจะให้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อไป (ดูกรอบเวลาได้ที่เว็บไซต์ กกพ. www.erc.or.th )

- Advertisment -

สำหรับรายละเอียดการเปิดรับซื้อไฟฟ้าแต่ละประเภท กำหนดไว้ดังนี้ 1. ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) ที่ใช้กระบวนการย่อยสลายทางชีววิทยาแบบไม่ใช้อากาศภายในบ่อหมัก เปิดรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบสัญญา ที่ไม่บังคับปริมาณซื้อขายไฟฟ้า ( Non-Firm) จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ที่มีจำนวนไฟฟ้าเสนอขายระหว่าง 10-90 เมกะวัตต์  หรือผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) ที่มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 10 เมกะวัตต์  และมีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี

นอกจากนี้ได้กำหนดเปิดรับซื้อไฟฟ้ารวม 335 เมกะวัตต์ โดยแบ่งปีสำหรับเปิดรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบดังนี้ ปี 2569 จำนวน 75 เมกะวัตต์ , ปี 2570 จำนวน 75 เมกะวัตต์ ,ปี 2571 จำนวน 75 เมกะวัตต์, ปี 2572 จำนวน 70 เมกะวัตต์ และปี 2573 จำนวน 40 เมกะวัตต์  

2. พลังงานลม เปิดรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบสัญญา Non-Firm จากผู้ผลิตไฟฟ้า SPP หรือ VSPP โดยมีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี  และกำหนดเปิดรับซื้อไฟฟ้ารวม 1,500 เมกะวัตต์ โดยจะเข้าระบบตั้งแต่ปี 2568-2573 ปีละ 250 เมกะวัตต์

3.พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน เปิดรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบสัญญา Non-Firm จากผู้ผลิตไฟฟ้า SPP หรือ VSPP โดยมีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี  และกำหนดเปิดรับซื้อไฟฟ้ารวม 2,368 เมกะวัตต์ โดยจะเข้าระบบ ดังนี้ ปี 2567 จำนวน 190 เมกะวัตต์ , ปี 2568 จำนวน 290 เมกะวัตต์ , ปี 2569 จำนวน 258 เมกะวัตต์ , ปี 2570  จำนวน 440 เมกะวัตต์ , ปี 2571 จำนวน 490 เมกะวัตต์ , ปี  2572 จำนวน 310 เมกะวัตต์ และ ปี  2573 จำนวน  390 เมกะวัตต์

และ 4. พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) เปิดรับซื้อในรูปแบบสัญญา Partial-Firm (แบ่งตามช่วงเวลาและปริมาณขายไฟฟ้า) จากผู้ผลิตไฟฟ้า SPP เท่านั้น โดยมีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี  โดยเปิดรับซื้อรวม 1,000 เมกะวัตต์  แบ่งเป็นการรับซื้อระหว่างปี 2567-2570 จำนวนปีละ 100 เมกะวัตต์ และปี 2571-2573 จำนวนปีละ 200 เมกะวัตต์

Advertisment