กกพ.เปิดรับฟังความเห็นหลังอนุมัติให้PTTLNG ปรับขึ้นค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซ 0.53 บาทต่อล้านบีทียู

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดรับฟังความเห็นประชาชน กรณีบริษัท PTTLNG เสนอปรับขึ้นราคาค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ เฉพาะในส่วนของค่าบริการต้นทุนฝันแปร(Lc) ที่ต้องทบทวนทุกปี โดย ปี 2563 PTTLNG เสนอปรับขึ้นเป็น 1.4217 บาทต่อล้านบีทียู แต่ กกพ.พิจารณาให้แค่ 0.5382 บาทต่อล้านบีทียู โดยจะรับฟังความเห็นระหว่าง 27 ส.ค.-2 ก.ย. 2563 เพื่อกำหนดใช้อัตราดังกล่าวระหว่าง 1 ก.ย. ถึงสิ้นปี 2563 นี้

คมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน( สำนักงาน กกพ.)

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน( สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. ได้รับฟังความเห็น “อัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ ส่วนของต้นทุนผันแปร(Lc) ประจำปี 2563 ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด(PTTLNG)” ระหว่างวันที่ 27 ส.ค.- 2 ก.ย. 2563 ทางเว็บไซต์ www.erc.or.th

โดยปัจจุบันบริษัท PTTLNG เป็นผู้เก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ เพียงรายเดียวในไทย โดยมีสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) หรือ Terminal อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง  ซึ่งบริษัท พีทีทีฯ จะคิดค่าบริการออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. ค่าเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซฯในส่วนของต้นทุนคงที่ (สะท้อนเงินลงทุน ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนการลงทุน) ประมาณ 18.35 บาทต่อล้านบีทียู  ซึ่งจะมีการทบทวนทุกๆ 4-5 ปี หรือประมาณปี 2565 จึงจะทบทวนอีกครั้ง

- Advertisment -

และ 2.ค่าบริการในส่วนของต้นทุนผันแปร(Lc) ซึ่งเป็นค่าดำเนินงานเบ็ดเตล็ด ที่ต้องมีการทบทวนทุกปี โดยปี 2563 นี้ PTTLNG ได้ยื่นเสนอ กกพ. ให้พิจารณาอัตราค่าบริการ Lc ที่ 1.4217 บาทต่อล้านบีทียู จากอัตราเดิมที่ใช้ระหว่าง 1 ก.ค.62-30 มิ.ย. 2563 อยู่ที่ 0.4810 บาทต่อล้านบีทียู โดย กกพ.พิจารณาเบื้องต้นให้ปรับได้เพียง 0.5382 บาทต่อล้านบีทียู ซึ่งกำหนดใช้ระหว่าง 1 ก.ย.-31 ธ.ค. 2563

ดังนั้นอัตราค่าบริการที่จะปรับขึ้นเป็น 0.5382 บาทต่อล้านบีทียู จึงอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 2 ก.ย. 2563 จากนั้น กกพ.จะนำความเห็นที่ได้รวบรวมและพิจารณา ก่อนอนุมัติให้ PTTLNG ประกาศใช้ได้ต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.