กกพ.เปิดรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อป 10 เมกะวัตต์ กลุ่มโรงเรียน โรงพยาบาล สถานศึกษาและการเกษตร

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศเปิดรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อป กลุ่ม โรงเรียน โรงพยาบาล สถานศึกษาและสูบน้ำเพื่อการเกษตร ประจำปี 2565 แล้ว ปริมาณรับซื้อรวม 10 เมกะวัตต์ ในอัตรา 1 บาทต่อหน่วย ระบุเปิดรับถึงแค่ 30 ก.ย. 2565 นี้เท่านั้น  

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ลงนามประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า “โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  สำหรับกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2565” โดยเปิดรับซื้อรวม 10 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นการรับซื้อโดยการไฟฟ้านครหลวง 5 เมกะวัตต์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5 เมกะวัตต์  

ทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้เปิดรับคำเสนอขายไฟฟ้าแล้วไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565 และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาภายใน 45 วัน นับแต่วันยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าครบถ้วน โดยกำหนดเงื่อนไขราคารับซื้อไฟฟ้าดังกล่าวในอัตรา 1 บาทต่อหน่วย กำลังการผลิตติดตั้งต้องมากกว่า 10 กิโลวัตต์ แต่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์  มีระยะเวลารับซื้อไฟฟ้าไม่เกิน 10 ปี และกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายใน 270 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งการเปิดรับซื้อจะใช้ระบบมาก่อนได้ก่อน หรือ First come, first served และเป็นสัญญาไม่บังคับปริมาณซื้อขายไฟฟ้า หรือ Non-Firm

- Advertisment -

สำหรับประกาศดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2565 โดยเป็นการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก ที่มีกำลังผลิตติดตั้งมากกว่า 10 กิโลวัตต์ แต่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Photovoltaic Panel) ที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร สำหรับกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาลและสูบน้ำเพื่อการเกษตร(โครงการนำร่อง)

ทั้งนี้การออกประกาศดังกล่าวได้ดำเนินการต่อเนื่องจากที่ กกพ. ได้ออกประกาศเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย ขนาดไม่เกิน 10 กิโลวัตต์  ไปเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา ไปจนถึงสิ้นปี 2565 นี้  โดยกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวม 10 เมกะวัตต์ ที่ราคา 2.20 บาทต่อหน่วย ระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า 10 ปี  

Advertisment

- Advertisment -.